โครงงานสำรวจ  อาชีพที่หนูอยากเป็น

จากการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1/2  หน่วยการเรียนรู้  ชุมชนของเรา  เด็กๆได้เรียนรู้อาชีพต่างๆในชุมชนและอยากทราบว่าเพื่อนๆในห้องเรียนอยากประกอบอาชีพอะไรเมื่อโตขึ้น  จึงจัดทำโครงงานอาชีพที่หนูอยากเป็นขึ้น 

             ผลสรุปจากการทำโครงงาน

                     -  อาชีพที่เด็กอยากเป็น  อันดับ  1  คือ  ทหาร  จำนวน  7  คน

                     -  อาชีพที่เด็กอยากเป็น  อันดับ  2  คือ  ตำรวจและครู  จำนวนอาชีพละ  6  คน

                     -  อาชีพที่เด็กอยากเป็น  อันดับ  3  คือ  ชาวนามีจำนวน  3  คน

                     -  อาชีพที่เด็กอยากเป็น  อันดับ  4  คือ  คุณหมอและแม่ค้าจำนวนอาชีพละ  2  คน

                     -  อาชีพที่เด็กอยากเป็น  อันดับ  5  คือพยาบาล  จำนวน  1  คน

                     -  อาชีพที่เด็กไม่อยากเป็นเลยคือ  ชาวประมง  ชาวสวน  ชาวไร่