ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย "คลินิกหมอภาษา"  ม่งจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน การฟัง และการดู