การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อินเทอร์เน็ต

satit
บทเรียนCAI เรื่อง อินเทอร์เน็ต ระดับ ม.1

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยการเรียนรู้ที่  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้สอน    นายสาธิต  วิศรี  ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน             โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  1 

 

บทคัดย่อ

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์  เป็นนวัตกรรมที่นับวันจะมีความสำคัญ  และได้รับการนำไปใช้

ในการเรียนมากขึ้น  เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษ  ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง  แต่ก็มีประสิทธิภาพสูง   หรับด้านโปรแกรมการสอนวิชาต่าง ๆก็ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นเช่นกัน   ผู้สอนสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปช่วยทำการสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    (2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   (3)  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต   รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  จำนวน  53  คน  ได้มาแบบเฉพาะเจาะจงเพราะผู้สอนได้ถูกกำหนดให้สอน  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2549  จำนวน  12  ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้  เรื่อง  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  การใช้อินเทอร์เน็ต  การสืบค้นข้อมูล  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากรายข้อ  ( P) ตั้งแต่  0.30-0.73  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (B)   ตั้งแต่  0.30-1.00  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  (3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ          ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (B)  อยู่ระหว่าง  0.30  ถึง  0.78    ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.86  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) 

                ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

                    1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  86.43/86.23 

สูงกว่าเกณฑ์  80/80 

                    2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เท่ากับ  0.7675 

                    3.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  อินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

                    4.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

                โดยสรุป  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่  7   เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เหมาะสม  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  จึงควรสนับสนุนให้ครูนำบทเรียนคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

ราชินูทิศ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน satit

คำสำคัญ (Tags)#m.1#บทเรียนcai

หมายเลขบันทึก: 193431, เขียน: 11 Jul 2008 @ 11:58 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 15:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ทำได้ดีมากเลย