เมื่อกล่าวถึงจังหวัดภูเก็ต  ใครๆมักจะถามว่าในจังหวัดภูเก็ตปลูกอะไรบ้าง  ยังทำการเกษตรอยู่เหรอ ... ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนไปปลูกป่าคอนกรีตอยู่เรื่อยๆ  จังหวัดภูเก็ตยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอีกมาก ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้น  พืชผัก ผักพื้นบ้าน ข้าว  พืชสมุนไพร ฯลฯ สินค้าเกษตรทุกชนิดราคาดีมากๆ  ไม่พอ  จนต้องมีการนำเข้าจากจังหวัดอื่นๆ  ประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและนิยมซื้อสินค้าที่พร้อมบริโภค ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ทำให้สภาพอากาศร้อนมากขึ้นๆ รวมทั้งค่าครองชีพก็สูงเช่นกัน  นายสมชาย  เฮงวัชรไพบูลย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบัน  ได้ให้นโยบายและข้อแนะนำงานส่งเสริมในภูเก็ตว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่อื่นๆ และควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้ภาชนะที่เหลือใช้แล้วนำมาปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร  ประดับตกแต่งหรือจัดสวนหย่อมบริเวณสำนักงานฯหรือบ้านพัก  นายสงวัฒน์  ติวเถาว์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำไปสู่การปฏิบัติ  โดยร่วมกับคณะทำงาน 5ส ของสำนักงานฯ จัดสวนหย่อมรอบสำนักงานฯด้วยผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางต่างๆ เช่น ส่งเข้าประกวด  จัดนิทรรศการของจริง  สื่อวิทยุโทรทัศน์  ถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บรรเทาภาวะโลกร้อน โดยใช้พื้นที่เล็กน้อยบริเวณรอบสำนักงานหรือที่อยู่อาศัย  ในปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำหนดจัดงานไม้ดอกไม้ประดับประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2551 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงานส่งเสริมการเกษตรและสถาบันเกษตรกรในภูเก็ต  รวมทั้งประกวดจัดสวนหย่อมผักสวนครัว  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติที่อาศัยในภูเก็ต