ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สมานฉันท์
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 144(2)บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา มีอเนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรา 279 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาเพื่อจัดวางระบบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมโดยมีการประชุมถึง 6 ครั้งและจัดทำ 9 ค่านิยม ประมวลจริยธรรม ออกมาอย่างน่าสนใจ

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 5. การให้บริการ ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยแลไม่เลือกปฏิบัติ 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  ผมเห็นว่าเรื่องเหล่านี้น่าสนใจ เป็นทิศทางของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติทั่วประเทศ ขอให้ยึดมั่นและปฏิบัติจริงๆบ้านเมืองจะได้ร่มเย็น เป็นสุขและเกิดสันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันติ สังคมไทยสร้างได้ด้วยเราประชาชน(สมานฉันท์เพื่อสันติสุข)

คำสำคัญ (Tags)#ค่านิยมมาตราฐานจริยธรรมข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 190085, เขียน: 24 Jun 2008 @ 16:18 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)