ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 5. การให้บริการ ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยแลไม่เลือกปฏิบัติ 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  ผมเห็นว่าเรื่องเหล่านี้น่าสนใจ เป็นทิศทางของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติทั่วประเทศ ขอให้ยึดมั่นและปฏิบัติจริงๆบ้านเมืองจะได้ร่มเย็น เป็นสุขและเกิดสันติ