ฉวีวรรณ : กับความคิดเห็นของการเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.  หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โปรแกรมที่นำมาใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อยากให้อาจารย์สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เข้าใจง่าย  สามารถนำไปใช้ได้จริง 

2.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถวัดความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง  และมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน  รวมทั้งมีภาพเคลื่อนไหวที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้

3.  เพื่อที่จะได้นำไปสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อจะได้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉวีวรรณ แซ่เฮง : G3ความเห็น (0)