ความคาดหวัง  หวังว่าจะได้รับความรู้ไปผลิตสื่อ แต่ขณะนี้ยังมีความรู้อยู่น้อยมาก ฉะนั้นข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ในวันข้างหน้าให้ได้มากที่สุด