สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ คปก. โดย ดร.วันวิสาข์ บุญเลิศ

นิตา
ถ้าเป็นไปได้มหาวิทยาลัยนเรศวรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย สกว. ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยในการประสานงานระหว่างผู้ขอทุนในมหาวิทยาลัยกับ สกว. และให้คำปรึกษาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้ทำวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรายังไม่มี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549  ดร.วันวิสาข์  บุญเลิศ  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ คปก.  ดุษฎีบัณฑิต คปก. 500 คน กับการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยของประเทศ

  เนื่องจาก  งานบุคคลได้รับมอบหมายให้นำผลสรุปการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาลงใน Blog ของงานบุคคล คณะสหเวชศาสตร์  ดังนั้น จึงได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียด ก็มีดังนี้ค่ะ  (จาก การสุรปของ ดร.วันวิสาข์ )

   โดยภาพรวมในการสัมมนาครั้งนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ต้องการให้ดุษฏิบัณฑิตที่ได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ซึ่งในขณะนี้มีประมาณ 500 คน ได้ตระหนักถึงการทำงานวิจัยอย่างไรให้ต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยของประเทศ โดย คปก.นั้นถูกจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการผลิตดุษฎีบัณฑิตโดยสถาบันในประเทศไทย สอนและให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ชาวไทย และมีสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยกับนักวิชาการต่างประเทศ        ในการสัมมนาครั้งนี้ คปก. ได้แจ้งผลการดำเนินงานของโครงการ  ผลงานนักศึกษา คปก.   และนอกจากนั้นยังสรุปแนวทางการให้ทุน คปก. แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา    ซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในอนาคตของคณะสหเวชศาสตร์  อาจารย์สามารถสมัครขอทุนนี้ได้ในกรณีที่เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอกแล้ว  ทุนนี้จะช่วยให้มีผู้สนใจมาเรียนมากขึ้นและช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น        

ในส่วนของการสนับสนุนให้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ที่สำเร็จปริญญาเอกด้วยทุนโครงการนี้ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปรเทศ ทาง สกว. ได้มีการจัดสรรทุนหลายประเภทเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการทำวิจัย เช่น ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนอาจารย์รุ่นกลาง เป็นต้น  เนื่องจากพบว่าจำนวนการทำงานวิจัยซึ่งวัดโดยการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและการจดสิทธิบัตรพบว่าน้อยลง  เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัย  ดังนั้น สกว. จึงได้มีการจัดสรรทุนวิจัยต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นให้สำหรับผู้ที่จบปริญญาเอกใหม่  สาเหตอื่น เช่นการขาดความร่วมมืออันดีระหว่างดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาเดิม จึงทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องของการทำงานวิจัย  นอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในที่ทำงานไม่เอื้อต่อการทำงานวิจัย ซึ่งพบทั้งสายวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์

        และสิ่งที่ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนาจากการไปสัมมนาครั้งนี้ คือ ปรับแนวทางการวิจัยของตนเองและของคณะวิจัยในอนาคตให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้ทุนต่าง ๆ ของ สกว. เช่น  สกว. เน้นให้ทุนโครงการที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  ซึ่งมักเน้นการวิจัยเชิงประยุกต์มากกว่าพื้นฐาน เป็นต้น  น่าจะช่วยให้คณะมีโอกาส ได้รับเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก สกว. มากขึ้น  และถ้าเป็นไปได้มหาวิทยาลัยนเรศวรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย สกว. ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยในการประสานงานระหว่างผู้ขอทุนในมหาวิทยาลัยกับ สกว. และให้คำปรึกษาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้ทำวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรายังไม่มี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18947, เขียน: 14 Mar 2006 @ 15:57 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับคุณนิตยา

ดับบลิวบี
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากค่ะ คุณนิตยา