พอดีจะใช้ nusoap ติดต่อกับ WebService ของค่าย Microsoft
ปรากฏว่า SOAP request ที่ส่งไปยัง WebService ไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น คือ มันไม่ได้ส่งค่า parameter ไปด้วย งง...

ค้นไป หามา ปรากฏว่า ต้องสร้าง proxy class เสียก่อน
$proxy = $client->getProxy();

code จะเป็น
$client = new soapclient(http://www.XXX.com/testWS.asmx?WSDL',true);
$proxy = $client->getProxy(); // dynamically creates an instance of a proxy class, allowing user to directly call methods from wsdl directly call methods from wsdl
$result = $proxy->CheckCallRate(array(
strOrigNo=>661875XXXX,
strDestNo=>661953XXXX
)
);