...ผมมีโอกาสได้ไปพักผ่อนที่น้ำตกกะโรม       อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชเช่นเดียวกับน้ำตกพรหมโลก ไหลลงมาจากยอดเขาลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ มากกว่าน้ำตกพรหมโลกมีหนานหรือชั้นถึง 19 ชั้น เช่น หนานผึ้ง หนานน้ำรวง หนานดาดฟ้า ซึ่งเป็นหนานที่สูงที่สุดมีความสูงประมาณ 1,300-1400 เมตร                                                                                          

น้ำตกกะโรมเป็นสถานที่พักผ่อนยามแล้งที่มีชื่อมานาน พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก็เคยเสด็จประพาส น้ำตกแห่งนี้

.....และสายตาผมได้ไปปะป้ายหนึ่งที่...ทางอุทยานทำไว้เตือนสตินักท่องเที่ยว..