หลักการจัดการตามแนวความคิดของ TAYLOR มีหลกัเกณฑ์สำคัญ 4 ประการ

1.ต้องมีการปรับปรุงระบบการผลิตด้วย "วิธีที่ดีที่สุด"

2.ต้องคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้าทำงาน

3.ต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกับคนงาน

4.มีการร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหารกับคนงาน