แนวความคิดในการจัดการ

หลักการจัดการตามแนวความคิดของ TAYLOR มีหลกัเกณฑ์สำคัญ 4 ประการ

1.ต้องมีการปรับปรุงระบบการผลิตด้วย "วิธีที่ดีที่สุด"

2.ต้องคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้าทำงาน

3.ต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกับคนงาน

4.มีการร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหารกับคนงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการจัดการความเห็น (2)

na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเพราะเป้นการวางแผนที่ดีของผู้บริหารที่จะนำไปใช้ในองคืการได้

na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเพราะเป็นการวางแผนที่ดีของผู้บริหารที่จะนำไปใช้ในองค์การได้