Contact

เงินประจำตำแหน่ง

  เงินประจำตำแหน่ง  
เงินประจำตำแหน่ง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 18249, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การจัดการความรู้#ประสบการณ์#ประวัติประวัติส่วนตัว

Recent Posts 

Comments (1)

IP: xxx.12.74.8
Written At 

ปัจจุบันเรื่องเงินประจำตำแหน่ง การเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างน้อย