โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี  2550   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงงาน    ขยะรีไซเคิล    Rubbis    Recycle

โดยกลุ่มเยาวชน   B.K.   Recycle

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม       อำเภอเมือง     จังหวัดพิษณุโลก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิษณุโลก  เขต 1

หลักธรรมที่สำคัญ  :  หลักความเจริญอย่างประเสริฐ        ศรัทธา      ศีล     สุตะ   จาคะ     ปัญญา 

พระราชดำรัสสำคัญ  :   การประพฤติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นปัญหาหลัก : ปัญหาขยะในโรงเรียน เมื่อทำการสำรวจพบว่าในแต่ละวันมีปริมาณขยะที่ทิ้งมีจำนวนมาก   นักเรียนไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของขยะ    และการทิ้งขยะของนักเรียนก็ไม่มีระเบียบวินัยเท่าที่ควร

กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียนช่วงชั้น 3 และ 4  จำนวน  102  คน

กิจกรรมเด่น :  รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะ โดยการจัดกิจกรรมป้ายนิเทศ   เสียงตามสาย  เก็บและคัดแยกขยะ  การทิ้งขยะให้ลงภาชนะที่รองรับ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป  โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะ   การแต่งคำขวัญ    แต่งคำประพันธ์กลอนแปด   เรียงความ และวาดภาพ

ผลที่เกิด :    นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้นในการทิ้งขยะลงในภาชนะที่รองรับได้ถูกที่  และมีคุณธรรมความซื่อสัตย์    มีความเสียสละ  ความสามัคคี  ความรับผิดชอบ  ขยันหมั่นเพียร  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ดีขึ้น  รวมถึงการมีจิตสำนึกและจิตอาสาในการเก็บและคัดแยกประเภทขยะ    สามารถนำไปขายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  หรือขยะบางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกโดยการประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งที่มีคุณค่าได้   สนองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ    พอประมาณ    มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน

1. นางสาวภัสฏาภรณ์     นาคมี               ม.5     ประธาน      

2. นายวุฒิพงศ์                ภาคภูมิ            ม.5      รองประธาน

3. นายเอกราช                 บัวขวัญ           ม.5      รองประธาน

4. นางสาวน้ำค้าง            กันเกตุ            ม.5       เลขานุการ

5. นางสาวประทุมทิพย์  เณรบางแก้ว    ม.5      เหรัญญิก     

6. นางสาวสุชาดา           ยอดเพชร        ม.5      ประชาสัมพันธ์

7. นางสาวสุกัญญา         อยู่สุข              ม.5      สวัสดิการ

8. นางสาวมณีรัตน์         บำรุงดี              ม.5      สวัสดิการ

พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระณรงค์      อนุโณ

วัดพระขาวชัยสิทธิ์

ผู้บริหารที่ปรึกษา : นายชนะ   สุ่มมาตย์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์   ทัดเที่ยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลโรงเรียน  จำนวนครู  44 คน

นักเรียน 628  คน  แยกเป็นชาย  304       คน

แยกเป็นหญิง  324       คน

ติดต่อ : ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์    ทัดเที่ยง

โทร   055-298427

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้วิทยาศาสตร์_2008

คำสำคัญ (Tags)#โครงงานคุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 171265, เขียน: 17 Mar 2008 @ 11:49 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 23:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สมพงษ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เริ๊ดจ้า

pofy
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย