วิจัยอนุบาล : เป็นการวิจัยที่ฝึกให้เด็กได้มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม พัฒนาประสบการณ์ด้านสังคม วิธีการคือ ครูให้เด็กแบ่งกลุ่มๆละ4-5 คน ให้นักเรียนเลือกประธาน เลขานุการ สวัสดิการ โดยหมุนเวียนกันเพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในหนึ่งเรื่อง เช่น การวาดภาพจากจินตนาการเป็นกลุ่มแต่ละคนจะหมุนเวียนกันมาวาดรูป แล้วให้เด็กเล่าเรื่องจากภาพที่เด็กช่วยกันวาด  ประโยชน์: จากวิจัยนี้คุณครูจะได้ฝึกให้เด็กมีทักษะหลายๆด้าน เช่น ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นกลุ่ม ปลูกฝังระบบประชาธิปไตย  ข้อแนะนำ:ครูควรที่จะให้เวลาในการทำกิจกรรม