การพัฒนาชุดฝึกการอ่านสำหรับเด็ก LD(ตอนที่ 1)

วัชรี
การพัฒนาชุดฝึกการอ่านสำหรับเด็ก LD สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่

การเผยแพร่ผลงานการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

โดยพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

ของ สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 

ทักษะการอ่าน  การเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้  หากเด็กที่มีปัญหาในการอ่านการเขียน จะทำให้การเรียนวิชาอื่น ๆมีปัญหาไปด้วย  ยิ่งไปกว่านั้นทักษะในการอ่าน  การเขียน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอนให้ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้

            แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยนี้เป็นผลงานของ สพท.สร. ๒ จัดทำเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กให้มีทักษะในการอ่าน  การเขียน ผู้จัดทำได้นำมาพัฒนาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนในความรับผิดชอบ ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะชุดนี้ประกอบด้วย

            ชุดที่ ๑  พยัญชนะ  สระและวรรณยุกต์

            ชุดที่ ๒  ฝึกอ่าน  เขียนคำ แจกลูก พยัญชนะต้นและสระ

            ชุดที่ ๓  ฝึกอ่าน  เขียนคำ แจกลูก พยัญชนะต้น   สระ  และตัวสะกด

โดยใช้ทฤษฎีการสอนของกาเย่  ( Gagne ) ที่ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคคลว่าจะเกิดขึ้นได้ดีหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกของผู้เรียน ( Internal  and External Conditions )และเหตุการณ์ณ์ในโรงเรียน ( Events of Lerning ) จัดเป็นลำดับสถานการณ์ในการเรียนรู้เป็น ๙ ขั้นคือ                                            

                 -   การเร้าความสนใจ

                            -    แจ้งจุดมุ่งหมายแก่ผู้เรียน

                            -    สร้างสถานการณ์เพื่อดึงดูดความรู้

                            -    เสนอบทเรียน

                            -    ชี้แนวทางการเรียนรู้

                            -    ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ

                            -    การให้ข้อมูลย้อนกลับ

                            -    การจัดการปฏิบัติ

                            -    ย้ำให้เกิดความจำและการถ่ายโอนความรู้

ขั้นตอนการเร้าความสนใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดีๆ จากครูโดยเล่านิทานเรื่องคนเกียจคร้านกับคนขยันเรียนและนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้ฟังเน้นการให้กำลังใจแสดงความจริงใจ  เข้าใจและความเมตตา    เมื่อนักเรียนมีความพร้อมจึงให้ลองทบทวน พยัญชนะไทย  ๔๔  ตัว  ด้วยเพลง  ก. เอ๋ย ก ไก่  เพื่อให้จำได้ทั้งรูปพยัญชนะและชื่อพยัญชนะตรงกัน  ด้วยการฝึกจำแนกทางสายตาและฝึกการจำแนกทางการฟัง  แล้วจึงทบทวนสระไทย  ๓๒  เสียง  ด้วยเพลงสระควรจำ และท่องสระเสียงสั้นและเสียงยาวสลับกันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเสียงสระและเห็นรูปสระขณะท่อง  แล้วจึงทบทวนด้วยเกมต่าง ๆ เช่น เกมเติมพยัญชนะหรือสระในช่องว่าง  ฯลฯ ทบทวนความรู้จักมักคุ้นกับวรรณยุกต์ทั้งรูปและเสียง  พร้อมกับ แจกลูก ผันเสียง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับระดับเสียงของอักษรกลาง  อักษรสูงและอักษรต่ำ   ชุดที่ ๒  แจกลูกพยัญชนะต้นและสระ  เมื่อแจกคำได้แล้ว จึงให้ฝึก ชุดที่ ๓ ฝึกอ่าน  เขียนคำ  แจกลูก  พยัญชนะต้นและตัวสะกด  จากการฝึกตามลำดับเด็กมีประสบการณ์กับคำที่มีความหมายจึงเน้นคำที่มีความหมายเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น จึงคิดสื่อรูปภาพประกอบแบบฝึกและ นำมาทด ลองใช้กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนมีจำนวน ๗  คน และ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มคือ

              -    กลุ่มที่มีปัญหาด้านการเขียน  ได้แก่ ด.ช.จิริยา   เสาทอง   ด.ช. พิฆเนศ  สุกใส   ด.ช. สุขสันต์  คำโส  และด.ช.วัชรินทร์  แสนกล้า

              -    กลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน  ได้แก่  ด.ช. ปิยพันธ์  แกล้วกล้า  ,   ด.ช. ณัฐภัทร  เสาทอง และด.ช. วีรพล  เสาทอง

              เมื่อคัดกรองเด็กแล้วจึงศึกษาปัญหาจากตัวเด็ก ดังนี้

              ด.ช. ปิยะพันธ์  แกล้วกล้า เป็นลูกคนเล็กมีพี่น้อง   ๓ คน ครอบครัวไม่มีปัญหามีสมาธิสั้น และเคยตกจากรถไถตั้งแต่อายุ ๔ เดือน  จึงทำให้จำอะไรไม่ค่อยได้

              ด.ช. ณัฐภัทร์  เสาทอง  เป็นลูกคนที่ ๓ มีพี่น้อง ๔ คน  ไม่มีปัญหาครอบครัว สมาธิสั้น

              ด.ช.วีรพล   เสาทอง  เป็นลูกคนเล็ก มีพี่น้อง ๒ คน  ไม่มีปัญหาครอบครัว  สมาธิสั้น  พ่อแม่ให้ความสำคัญแต่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

              ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ซึ่งครูให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา  ให้ความจริงใจ และให้ความรู้และความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาและควรเข้าใจบุตรหลาน ให้กำลังใจ

              การดำเนินการแก้ปัญหาใช้เวลา ๑ ภาคเรียน    เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  ทั้งครูและนักเรียนมีความรักที่จะเรียนจะสอนมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน รู้สึกภูมิใจในตนเอง ไม่คิดว่าเป็นปมด้อยแต่คิดว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้   ก่อนอื่นครูแสดงความจริงใจ  เข้าใจและให้ความเมตตา อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ชวนพูดคุยเพื่อไม่ให้นักเรียนวิตกกังวลที่ต้องมาเรียนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความสุขกับเพลงและบทร้อยกรองเพื่อให้เกิดความรู้สึกดี ๆ กับภาษาทางอ้อมพร้อม ๆ กับการสร้างเสริมความศรัทธา

              ได้ทดลองและสามารถใช้ได้จริงและได้ผลกับนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ยังมีปัญหาการจำพยัญชนะและสระสับสน ของ ด.ช.ปิยพันธ์   แกล้วกล้า  พยัญชนะ ข  กับ    สระ เอีย กับ สระ เอือ  ครูจึงนำเพลงมาใช้ในการจำแนกสระทั้งสองตัว  และทบทวนการจำแนกทางสายตาและการจำแนกทางการฟัง  เมื่อจำพยัญชนะและสระได้แล้วจึงสามารถอ่านคำที่มีตัวสะกดได้ผลใกล้เคียงกัน  ขั้นตอนการจำพยัญชนะและสระต้องใช้เวลามากเพราะต้องเน้นยำ  และฝึกซ้ำ ๆ ใช้นิทาน  เพลงและเกมให้เกิดความเพลินเพลิด  และฝึกทักษะการฟัง   และการมีสมาธิ  เมื่อนักเรียนจำพยัญชนะและสระได้แล้วจึงทดลองใช้ชุดที่ ๓  ปรากฏว่านักเรียนสามารถแจกลูกได้ร้อยละ  ๙๘  ผลการประเมินของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ได้ผลสัมฤทธิ์ใกล้เคียงกันและใช้ได้จริงกับ ด.ช.ปิยพันธ์  แกล้วกล้า ที่ผลการวินิจฉัยความบกพร่องและมีปัญหามากที่สุด  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย  มีค่าเป็นนัยทางสถิติที่ ๐.๐๕  และประสิทธิภาพชุดฝึกอยู่ที่  ๘๐ / ๘๐ สรุปว่าแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย  มีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ ได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาชุดฝึกการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาการอ่าน#ชุดฝึกการสอน

หมายเลขบันทึก: 169491, เขียน: 07 Mar 2008 @ 08:35 (), แก้ไข: 21 Aug 2012 @ 20:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 84, อ่าน: คลิก


ความเห็น (84)

นายไพร
IP: xxx.26.110.221
เขียนเมื่อ 

อยากได้ ไฟล์ แผนการใช้นวัตกรรม ที่เป่นตัวอย่างได้ของอาจารย์ ครับ ช่วยอนุเคระห์แนบไฟล์ได้ใหมครับ

thanasorn
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ

รบกวนหน่อยค่ะ มีรูปภาพพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวหรือเปล่าค่ะ

ถ้ามีช่วยอนุเคราะห์ส่งให้ตามเมล์ที่อยู่ข้างบนหน่อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

IP: xxx.147.44.24
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LDระดับป.1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กในห้องที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จาหาที่ไหนที่สอน ขอบรบกวนนะคะ

กัญ
IP: xxx.147.44.24
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LDระดับป.1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กในห้องที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จาหาที่ไหนที่สอน ขอบรบกวนนะคะ ส่งมาทางเมลตามข้างบนได้ไหมค่ะ

ทัศนีย์ วงศ์ชัย
IP: xxx.25.230.213
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกLDค่ะขอรบกวนหน่อยค่ะ

ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์
IP: xxx.26.84.43
เขียนเมื่อ 

สนใจนวัตกรรมอาจารย์มาก ขอความกรุณาแนบไฟล์มาที่ [email protected] เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาเด็ก LD ขอบคุณค่ะ

วิภาวรรร ไกรคุ้ม
IP: xxx.27.89.233
เขียนเมื่อ 

กำลังพบปัญหาเด็กอ่านไม่ออกที่ชั้น ป.5 อยากได้แบบฝึก สำหรับเด็ก LD ของอาจารย์มาพัฒนานักเรียน ถ้าจะกรุณาเผยแพร่ก็จะขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

สนใจนวัตกรรม การพัฒนาชุดฝึกการอ่านสำหรับเด็ก LDค่ะ ขอความกรุณาส่งมาที่ [email protected] เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนชั้นป.2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ทิวาพร รักศิลป์
IP: xxx.29.6.246
เขียนเมื่อ 

กำลังพยายามแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่ได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5,6

สนใจนวัตกรรมของ สพท.สร 2 มาก ขอความกรุณาช่วยส่งแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ ทางอีเมล์ [email protected] ขอขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อและให้ความอนุเคราะห์ร่วมแก้ปัญหาการอ่านเขียน

ของเด็กไทย มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

พิณทอง ผลดี
IP: xxx.172.187.162
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน เพิ่งบรรจุค่ะจบเอกอื่นค่ะแต่ได้สอนภาษาไทยด้วย ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อค่ะ

พิณทอง ผลดี
IP: xxx.172.187.162
เขียนเมื่อ 

ลืมอีเมล์ค่ะ (^.^) [email protected]

ปริศรา สุขเสงี่ยม
IP: xxx.120.89.93
เขียนเมื่อ 

สนใจอยากได้แบบฝึกหัดให้ลูกชายค่ะ ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.1 เป็นสมาธิสั้นและLd ค่ะ

ขอบพระคุณเป้นอย่างสูง

ประภาพร ประสงค์
IP: xxx.123.116.230
เขียนเมื่อ 

ขอแบบฝึกอ่านที่ใช้กับเด็ก  LDหน่อยนะคะ

จินดามอญ ปัญญาหอม
IP: xxx.122.178.204
เขียนเมื่อ 

สนใจอยากได้แบบฝึกหัดให้ลูกชายค่ะ ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.5 เป็นLd ค่ะ

ขอบพระคุณเป้นอย่างสูงคะ

นู๋นาย
IP: xxx.144.180.65
เขียนเมื่อ 

สนใจนวัตกรรมของอาจารย์มากค่ะ ตอนนี้รับผิดชอบการสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เลยอยากได้แบบฝึก มาเป็นตัวอย่างในการจัดทำให้กับชั้นเรียนอื่น ๆ ด้วยค่ะ หากจะกรุณาเผยแพร่ผลงานช่วยส่งแบบฝึกสำหรับเด็ก LD ให้ จะเป็นประโยชน์กับเด็กอย่างที่สุดเลยค่ะ ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าค่ะ

พันธ์ศักดิ์ ม้าทอง
IP: xxx.128.177.90
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 3 ครับ และอยากขอดูตัวอย่างแผนการสอนวิชาภาษาไทยด้วยได้ไหมครับ เพราะผมไม่ได้จบครูมาครับก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องการทำแผนครับ

ขอบคุณมากครับ

ครูต้อย
IP: xxx.172.100.77
เขียนเมื่อ 

สนใจนวัตกรรมของอาจารย์มากค่ะ จึงอยากรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยค่ะ ([email protected]) เพราะตอนนี้เป็นครูพี่เลี้ยงสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงอยากได้แบบฝึก มาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าค่ะ

นาย ธีรพันธ์ อาญาเมือง
IP: xxx.31.95.78
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็ก LD มีไหมครับ ถ้ามีกรุณาผมหน่อยน่ะครับ จึงอยากรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยครับ

([email protected] ) ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าคiy[

pukkyjung
IP: xxx.180.42.135
เขียนเมื่อ 

หนูอยากได้แผนการสอนภาษาไทยเด็ก LD เพราะหนูไม่มีประสบการณ์ (พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม) จึงขอรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ [email protected]

ครูใจดี
IP: xxx.26.99.151
เขียนเมื่อ 

สนใจนวัตกรรมของอาจารย์มากค่ะ จึงอยากขอความกรุณาอาจารย์ขอแบบฝึกและแผน ฯ ([email protected]) เพราะตอนนี้เป็นครูพี่เลี้ยงสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงอยากได้แบบฝึก มาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าค่ะ

คุณแม่
IP: xxx.183.85.64
เขียนเมื่อ 

สนใจอยากได้แบบฝึกหัดให้ลูกฝาแฝดค่ะ ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.4 เป็นLd ค่ะ

จึงขอรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ [email protected]

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

su
IP: xxx.128.28.192
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อค่ะ

tal
IP: xxx.142.162.90
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ได้มาทำเกี่ยวกับเด็กแอลดี ได้สอนตั้งแต่ ป.1-ป.5 อยากได้ข้อแนะนำในการสอนหรือการใช้สื่อทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ อยากช่วยเด็กจริง ๆ ขอบคุณมากค่ะ อีเมล์นะค่ะ [email protected]

จารุณี
IP: xxx.175.234.3
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์วัชรี

ดิฉันอยากได้ชุดแบบฝึกหัดการอ่าน ไว้สอนเด็กเสริมช่วง เย็นค่ะ สอนตั้งแต่ระดับ ป.1 -ป.6 มีเด็กทั้งหมด 12 คนค่ะ

ถ้าจะกรุณาส่งไฟล์ตัวอย่างชุดเอกสารการอ่านทางเมลได้ จะขอบพระคุณมากค่ะ

ด้วยความเคารพ

จารุณี

สุนันทา
IP: xxx.175.173.86
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แบบฝึกภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ทิพมาศ
IP: xxx.67.59.28
เขียนเมื่อ 

ต้องการแบบฝึกภาษาไทยไว้สอนหลานตอนเลิกเรียนค่ะ หลานเป็นเด็ก ld อยุ่ชั้น ป3 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ได้ค่ะ เขียนก็ยังไม่ค่อยดี แถมสมาธิสั้นอีก ขอความกรุณาด้วยค่ะ สงสารหลาน กลัวจะเป็นเด็กซึมเศร้า ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ส่งมาที่ [email protected] นะคะ

จีระนันท์
IP: xxx.175.7.234
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสนใจและอยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 3 แบบเต็มๆ

ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ม.1 ค่ะ กรุณาส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ

จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ช่วยส่งมาที่ [email protected]

รุ่งนภา เจสละ
IP: xxx.84.73.173
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ld อยู่ ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกหัด วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 สำหรับเด็ก ld

รบกวนด้วยน่ะค่ะ [email protected]

จุฑาณี
IP: xxx.53.149.249
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทยช่วงชั้นที่ 3 หรับสำเด็ก LD ด้วยนะคะไม่ได้อบรม มาก่อนแต่ต้องการสอนเสริมให้เด็กสงสารเด็กคะ โตแล้วอ่านหนังสือ เขียนหนังสือไม่คล่อง รบกวนด้วยนะคะ [email protected]

อรชพร
IP: xxx.122.233.43
เขียนเมื่อ 

ขอโปรแกรมช่วยสอนเด็ก LD อายุ 8 ขวบเป็นเด็กหญิง กำลังจะขึ้น ป.3 ค่ะ มีปัญหาด้านการอ่านเขียน แต่มีความสามารถในด้านงานออกแบบประดิฐสร้างสรรคมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดาราวรรณ
IP: xxx.173.181.152
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

[email protected]

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

IP: xxx.93.165.29
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย และคณิตศาสตร์ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหนเพราะไม่เคยสอนเลยค่ะ และช่วยรบกวนสอนวิธีทำแผนการสอนเด็ก LD ให้ดิฉันด้วยได้ไหมค่ะ

รบกวนช่วยบอกหน่อยค่ะ

ฐิติรัตน์
IP: xxx.157.245.119
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนเด็กLD ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ค่ะ ส่วนใหญ่สมาธิสั้นคะ อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มีค่ะ

ช่วยกรุณาส่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นูรีด้า
IP: xxx.93.140.34
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนเด็กLD ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ค่ะ ส่วนใหญ่สมาธิสั้นคะ อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มีค่ะ

ช่วยกรุณาส่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุภาวัลย์
IP: xxx.93.228.79
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพัชรี

หนูขอตัวอย่างแผนการสอนเด็ก LD เพราะหนูเป็นครูพี่เลี้ยงเด็ก LD เพิ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก LD ยังไม่มีความชำนาญและ

ประสบการณ์ เพื่อที่จะนำมาช่วยสอนเด็กเหล่านี้ ให้สามารถที่จะเรียนรู้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป

ขอขอบพระคุณมากน่ะค่ะ....... ที่นำข้อมูลดีๆมาให้ได้เกิดการเรียนรู้

Tida
IP: xxx.173.26.248
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งแผนเด็กLD ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ค่ะ ส่วนใหญ่สมาธิสั้นคะ อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามาก ๆ คะ

นายณรงค์ โอชารส
IP: xxx.26.107.230
เขียนเมื่อ 

คิดถึงพี่ตลอดผมเคยสอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองคูใหยญ่ตอนนี้ผมเออรี่แล้วครับ คิดถึงพี่ตั้ม พี่นที พี่ประเวท พี่สมเจตน์ ผมได้ลาออกแล้วและได้ คศ 3นานแล้ว วันหลังจะไปหาครับ

tongza
IP: xxx.93.151.153
เขียนเมื่อ 

ขอแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนเด็ก LD หน่อยคะ

ขอบคุณนะคะ

ชัชชลัย
IP: xxx.15.21.23
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์วัชรี

รบกวนขอแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก (เป็นเด็ก LD) อยู่ชั้น ป.3 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำ (จำสระ-วรรณยุกต์ สลับกัน และแยกเสียงตัวพยัญชนะ เช่น ข - ค ไม่ชัดเจน) แต่น้องมีความพยายามในการอ่านและสะกดมากค่ะ กรุณาส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ

จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ช่วยส่งมาที่ [email protected]

ชัชชลัย

อรวรรณ
IP: xxx.93.143.206
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้ชุดพัฒนาการอ่านสำหรับเด็ก LD มากๆ เนื่องจากขาดเอกสารที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการสอน กรุณาจัดส่งให้ทางE-mail ด้วยค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

อรพรรณ สุนทวง
IP: xxx.7.184.93
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะะห์แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก (เป็นเด็ก LD+สมาธิสั้น) อยู่ชั้น ป.4 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำ (จำสระ-วรรณยุกต์ สลับกัน และแยกเสียงตัวพยัญชนะ ไม่ชัดเจน) ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ

[email protected]

กุลนันท์
IP: xxx.27.116.20
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

ขอความอนุเคราะะห์แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก

คุณหมอบบอกว่ามีแนวโน้มเป็นเด็ก LD ตอนนี้อยู่ชั้น ป.0 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำ (จำสระ-วรรณยุกต์ สลับกัน และแยกเสียงตัวพยัญชนะ ไม่ชัดเจน บวกเลขก็สับสน จำอะไรยากมากคะ เข้าใจอะไรยาก ) ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ

ตรีรญาภรณ์
IP: xxx.232.83.187
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมคะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ [email protected] ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

เมธี
IP: xxx.93.136.142
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนสำหับเด็กLD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยครับ หากมีส่งมาที่

[email protected]

ขอบคุณมากครับ

เมธี

อาทิตย์
IP: xxx.26.69.18
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนด้วยคนครับ

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กแอลดี มัธยมต้นครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

การอ่านและเขียนครับ

ลูกตาล
IP: xxx.11.100.215
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก (เป็นเด็ก LD) อยู่ชั้น ป.3 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำด้วยค่ะ

รบกวนส่งให้ทางE-mail [email protected] ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

IP: xxx.26.229.248
เขียนเมื่อ 

ช่วยส่งแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการสอนเด็ก ld มาที่ e mail หน่อยได้มั้ยค่ะ

เพราะไม่รู้จะเริ่มสอนยังไงดีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ [email protected] ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยค่ะ

IP: xxx.205.91.116
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมคะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ [email protected] ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ตู่
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งแผนการสอนเด็ก แบบฝึกหัดLD วิชาภาษาไทย ส่วนใหญ่สมาธิสั้น อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มี ขอบคุณล่วงหน้ามาก ๆ

tik
IP: xxx.228.220.108
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนเด็ก LD ค่ะ ตอนนี้เขาอยู่ป.3 แล้วแต่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

อยากช่วยให้เขาอ่านออกเขียนได้ค่ะ ถ้าจะกรุณาก็รบกวนส่งที่ [email protected] ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

มือใหม่
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกสำหรับเด็ก LD ค่ะ ไม่รู้จะเริ่มสอนยังไง ไม่รู้ว่าจะต้องสอนอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ช่วยหน่อยนะคะ

[email protected]

lunla
IP: xxx.131.208.198
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกหัดและแผนการสอนของเด็กLDที่มีปัญหาด้านการเขียนและอ่านค่ะ

ตอนนี้ไม่รู้จะสอนเด็กอย่างไรค่ะ เป็นเด็กปสี่ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

[email protected]

รสสุคนธ์
IP: xxx.180.130.26
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกสำหรับเด็ก LDดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 ช่วยส่งให้ดิฉันหน่อยน่ะค่ะ...และช่วยให้คำแนะนำด้วยน่ะค่ะ....ขอบคุณค่ะ

[email protected]

IP: xxx.229.143.42
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล[email protected] หรือถ้าจะกรุณาส่งมาทางที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะช่วยพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติร่วมกันนะคะ น.ส.ญารินดา อุตมาร โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

ศุภกัญญา
IP: xxx.93.171.223
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล [email protected] หรือถ้าจะกรุณาส่งมาทางที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะช่วยพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติร่วมกันนะคะ นางศุภกัญญา จันดาพืช โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

ศุภกัญญา
IP: xxx.93.171.223
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล [email protected] หรือถ้าจะกรุณาส่งมาทางที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะช่วยพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติร่วมกันนะคะ นางศุภกัญญา จันดาพืช โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

ครู boon
IP: xxx.228.104.189
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะและต้องการตัวอย่างแผนIEP และ IIP เพราะต้องส่งให้ผู้อำนวยการด้วยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล [email protected]

บัวพิศ
IP: xxx.46.180.45
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้ชุดฝึกพร้อมแผนการสอนเด็กLD ชั้น ป.1- 6 เพราะรับผิดชอบด้านภาษาไทย มีเด็กบกพร่องด้านการอ่านการเขียนซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่มาก ขอความกรุณาส่งให้ด้วยค่ะ เพราะเราเป็นครูต้องช่วยกันพัฒนาอนาคตของชาติ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

[email protected]

นิต
IP: xxx.93.215.227
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้ชุดฝึกการอ่านและเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้น ป1-6 ขอรบกวนด้วยนะคะ ช่วยส่งมาที่ [email protected] หรือตามที่อยู่ คุณนิติยา จำปา 39/5 บ้านโคกสะอาด ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นิสิต
IP: xxx.49.27.99
เขียนเมื่อ 

กระผมอยากได้ แผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ของ ป.1 - ป .6 ขอความกรุณาส่งมาที่ [email protected] จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นา
IP: xxx.180.24.232
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD

ระพีพร
IP: xxx.19.66.13
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็ก LD. อยู่ ดิฉันอยากได้แผนการสอนเด็กLD.และแบบฝึกหัด วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวกับเด็กช่วยแนะนำด้วยค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ [email protected]

ครูพี่เลี้ยง
IP: xxx.93.147.233
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบทดสอบเด็ก ld แบบอ่าน แบบเรียน ภาษาไทย คะ

ยูนา
IP: xxx.205.94.142
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้ แผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ของ ป.1 - ป .6ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยส่งให้ดิฉันหน่อยน่ะค่ะ... [email protected]

ศิรินยา
IP: xxx.93.147.233
เขียนเมื่อ 

ต้องการแบบฝึกหัด แบบอ่าน แบบเขียน ของเด็ก ld มาก ๆ คะ

กรุณาส่งให้ด้วยนะคะ

ครูอัตราจ้าง
IP: xxx.93.204.76
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับ จะขอลองนำไปใช้ ถ้ามีแบบฝึกอย่างอื่นอีก ก็จะขอรบกวนด้วยครับ

ศิริวรรณ
IP: xxx.93.154.222
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนวิชา ภาษาไทยเด็ก ld ค่ะ

ณัฐกฤตา
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

ดิฉันพึ่งได้มาสอนเด็ก ld เรียนร่วม ป.1-6 จึงอยากขอแผนการสอนและใบงานสื่อช่วยสอน ขอรบกวนด้วนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

UYING
IP: xxx.108.232.51
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ค่ะ

รบกวนขอไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้วยค่ะ อยากทราบว่าแผน IEP เค้าทำกันอย่างไรค่ะ

พอจะส่งตัวอย่างมาให้ดูสักแผนได้ไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังสนใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษอยู่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พรนภา
IP: xxx.93.165.30
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้ แผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ของ ป.1 - ป .6 ดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะ ช่วยส่งให้ดิฉันหน่อยค่ะ ที่อีเมลย์นี้นะคะ [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

วิชุตา จำปาทิพย์
IP: xxx.26.119.185
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมคะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ [email protected]

กรร ตัวเล็ก
IP: xxx.173.26.127
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างแผน IEP สำหรับเด็d LD หน่อยค่ะ

ยุิพิน
IP: xxx.51.254.130
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์แผนและแบบฝุกด้วยนะคะ ภาษาไทยช้่วงชั้นที่ ๓ ค่ะ มีเด็ดบางคนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้น่าส่งสารขอคุณคุณครูใจดีล่วงหน้าค่ะ

วรรณนิตรา
IP: xxx.93.196.198
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล [email protected]

Naritsara Rattanaphan
IP: xxx.51.38.15
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป3  ขอบคุณมากค่ะถ้าได้รับความกรุณาส่งมาทาง [email protected]

น้ำฝน
IP: xxx.29.30.208
เขียนเมื่อ 


ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียน พร้อมทั้งแผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก LD ชั้นป1-6  ขอบคุณมากค่ะถ้าได้รับความกรุณาส่งมาทาง อีเมล [email protected]

ขวัญฤทัย
IP: xxx.42.94.230
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน เพิ่งบรรจุค่ะจบเอกอื่นค่ะแต่ได้สอนภาษาไทยด้วย ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อค่ะ

Mail: [email protected]

ครูสอนภาษาไทย
IP: xxx.172.165.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็ก LD รบกวนอาจารย์ช่วยส่งมาที่ [email protected] เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครู LD
IP: xxx.55.224.5
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

[email protected]

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ครูแอลดี
IP: xxx.10.221.30
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้ไฟล์ แผนการสอนเด็ก LD ป.1ถึง ป.6 วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตค่ะ

ทางโรงเรียนีเด็กแอลดีจำนวนมากค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

รบกวนส่งมาที่ [email protected]

ครูสอน นร.LD
IP: xxx.230.189.158
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแบฝึกหัด  ไทย  คณิต  สำหรับน่ะเรียน LD   ระดับ ป. 1-3  ค่ะ 

kroo nui
IP: xxx.230.106.160
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของเด็ก ld

ของชั้น ป.1 - ป.6 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ หรือ ส่งมาที่ จิรภา สมนาม 108 หมู่ 6 ต. หินโคน อ. จักราช

จ. นครราชสีมา 30230

นันทิกานต์ ปะทิ
IP: xxx.93.216.22
เขียนเมื่อ 

อยากได้ชุดแบบฝึกหัดภาษาไทยสำหรับเด็ก LD ป.1-3 พร้อมแผนการสอนค่ะ ไม่รู้จะหาที่ไหน รบกวนช่วยส่งให้ด้วยค่ะ จะขอบพระคุณมาก ๆ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจ.ยะลา
IP: xxx.53.153.194
เขียนเมื่อ 

อยากได้ชุดแบบฝึกหัดอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับเด็กพิการที่บกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-3

พร้อมแผนการสอนด้วยค่ะ เป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการแต่ประสบปัญหาสอบไม่เป็น ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ