การพัฒนาชุดฝึกการอ่านสำหรับเด็ก LD(ตอนที่ 1)


การพัฒนาชุดฝึกการอ่านสำหรับเด็ก LD สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่

การเผยแพร่ผลงานการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

โดยพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

ของ สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 

ทักษะการอ่าน  การเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้  หากเด็กที่มีปัญหาในการอ่านการเขียน จะทำให้การเรียนวิชาอื่น ๆมีปัญหาไปด้วย  ยิ่งไปกว่านั้นทักษะในการอ่าน  การเขียน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอนให้ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้

            แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยนี้เป็นผลงานของ สพท.สร. ๒ จัดทำเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กให้มีทักษะในการอ่าน  การเขียน ผู้จัดทำได้นำมาพัฒนาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนในความรับผิดชอบ ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะชุดนี้ประกอบด้วย

            ชุดที่ ๑  พยัญชนะ  สระและวรรณยุกต์

            ชุดที่ ๒  ฝึกอ่าน  เขียนคำ แจกลูก พยัญชนะต้นและสระ

            ชุดที่ ๓  ฝึกอ่าน  เขียนคำ แจกลูก พยัญชนะต้น   สระ  และตัวสะกด

โดยใช้ทฤษฎีการสอนของกาเย่  ( Gagne ) ที่ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคคลว่าจะเกิดขึ้นได้ดีหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกของผู้เรียน ( Internal  and External Conditions )และเหตุการณ์ณ์ในโรงเรียน ( Events of Lerning ) จัดเป็นลำดับสถานการณ์ในการเรียนรู้เป็น ๙ ขั้นคือ                                            

                 -   การเร้าความสนใจ

                            -    แจ้งจุดมุ่งหมายแก่ผู้เรียน

                            -    สร้างสถานการณ์เพื่อดึงดูดความรู้

                            -    เสนอบทเรียน

                            -    ชี้แนวทางการเรียนรู้

                            -    ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ

                            -    การให้ข้อมูลย้อนกลับ

                            -    การจัดการปฏิบัติ

                            -    ย้ำให้เกิดความจำและการถ่ายโอนความรู้

ขั้นตอนการเร้าความสนใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดีๆ จากครูโดยเล่านิทานเรื่องคนเกียจคร้านกับคนขยันเรียนและนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้ฟังเน้นการให้กำลังใจแสดงความจริงใจ  เข้าใจและความเมตตา    เมื่อนักเรียนมีความพร้อมจึงให้ลองทบทวน พยัญชนะไทย  ๔๔  ตัว  ด้วยเพลง  ก. เอ๋ย ก ไก่  เพื่อให้จำได้ทั้งรูปพยัญชนะและชื่อพยัญชนะตรงกัน  ด้วยการฝึกจำแนกทางสายตาและฝึกการจำแนกทางการฟัง  แล้วจึงทบทวนสระไทย  ๓๒  เสียง  ด้วยเพลงสระควรจำ และท่องสระเสียงสั้นและเสียงยาวสลับกันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเสียงสระและเห็นรูปสระขณะท่อง  แล้วจึงทบทวนด้วยเกมต่าง ๆ เช่น เกมเติมพยัญชนะหรือสระในช่องว่าง  ฯลฯ ทบทวนความรู้จักมักคุ้นกับวรรณยุกต์ทั้งรูปและเสียง  พร้อมกับ แจกลูก ผันเสียง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับระดับเสียงของอักษรกลาง  อักษรสูงและอักษรต่ำ   ชุดที่ ๒  แจกลูกพยัญชนะต้นและสระ  เมื่อแจกคำได้แล้ว จึงให้ฝึก ชุดที่ ๓ ฝึกอ่าน  เขียนคำ  แจกลูก  พยัญชนะต้นและตัวสะกด  จากการฝึกตามลำดับเด็กมีประสบการณ์กับคำที่มีความหมายจึงเน้นคำที่มีความหมายเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น จึงคิดสื่อรูปภาพประกอบแบบฝึกและ นำมาทด ลองใช้กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนมีจำนวน ๗  คน และ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มคือ

              -    กลุ่มที่มีปัญหาด้านการเขียน  ได้แก่ ด.ช.จิริยา   เสาทอง   ด.ช. พิฆเนศ  สุกใส   ด.ช. สุขสันต์  คำโส  และด.ช.วัชรินทร์  แสนกล้า

              -    กลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน  ได้แก่  ด.ช. ปิยพันธ์  แกล้วกล้า  ,   ด.ช. ณัฐภัทร  เสาทอง และด.ช. วีรพล  เสาทอง

              เมื่อคัดกรองเด็กแล้วจึงศึกษาปัญหาจากตัวเด็ก ดังนี้

              ด.ช. ปิยะพันธ์  แกล้วกล้า เป็นลูกคนเล็กมีพี่น้อง   ๓ คน ครอบครัวไม่มีปัญหามีสมาธิสั้น และเคยตกจากรถไถตั้งแต่อายุ ๔ เดือน  จึงทำให้จำอะไรไม่ค่อยได้

              ด.ช. ณัฐภัทร์  เสาทอง  เป็นลูกคนที่ ๓ มีพี่น้อง ๔ คน  ไม่มีปัญหาครอบครัว สมาธิสั้น

              ด.ช.วีรพล   เสาทอง  เป็นลูกคนเล็ก มีพี่น้อง ๒ คน  ไม่มีปัญหาครอบครัว  สมาธิสั้น  พ่อแม่ให้ความสำคัญแต่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

              ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ซึ่งครูให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา  ให้ความจริงใจ และให้ความรู้และความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาและควรเข้าใจบุตรหลาน ให้กำลังใจ

              การดำเนินการแก้ปัญหาใช้เวลา ๑ ภาคเรียน    เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  ทั้งครูและนักเรียนมีความรักที่จะเรียนจะสอนมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน รู้สึกภูมิใจในตนเอง ไม่คิดว่าเป็นปมด้อยแต่คิดว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้   ก่อนอื่นครูแสดงความจริงใจ  เข้าใจและให้ความเมตตา อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ชวนพูดคุยเพื่อไม่ให้นักเรียนวิตกกังวลที่ต้องมาเรียนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความสุขกับเพลงและบทร้อยกรองเพื่อให้เกิดความรู้สึกดี ๆ กับภาษาทางอ้อมพร้อม ๆ กับการสร้างเสริมความศรัทธา

              ได้ทดลองและสามารถใช้ได้จริงและได้ผลกับนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ยังมีปัญหาการจำพยัญชนะและสระสับสน ของ ด.ช.ปิยพันธ์   แกล้วกล้า  พยัญชนะ ข  กับ    สระ เอีย กับ สระ เอือ  ครูจึงนำเพลงมาใช้ในการจำแนกสระทั้งสองตัว  และทบทวนการจำแนกทางสายตาและการจำแนกทางการฟัง  เมื่อจำพยัญชนะและสระได้แล้วจึงสามารถอ่านคำที่มีตัวสะกดได้ผลใกล้เคียงกัน  ขั้นตอนการจำพยัญชนะและสระต้องใช้เวลามากเพราะต้องเน้นยำ  และฝึกซ้ำ ๆ ใช้นิทาน  เพลงและเกมให้เกิดความเพลินเพลิด  และฝึกทักษะการฟัง   และการมีสมาธิ  เมื่อนักเรียนจำพยัญชนะและสระได้แล้วจึงทดลองใช้ชุดที่ ๓  ปรากฏว่านักเรียนสามารถแจกลูกได้ร้อยละ  ๙๘  ผลการประเมินของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ได้ผลสัมฤทธิ์ใกล้เคียงกันและใช้ได้จริงกับ ด.ช.ปิยพันธ์  แกล้วกล้า ที่ผลการวินิจฉัยความบกพร่องและมีปัญหามากที่สุด  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย  มีค่าเป็นนัยทางสถิติที่ ๐.๐๕  และประสิทธิภาพชุดฝึกอยู่ที่  ๘๐ / ๘๐ สรุปว่าแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย  มีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ ได้จริง

หมายเลขบันทึก: 169491เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2008 08:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 สิงหาคม 2012 20:38 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (84)

อยากได้ ไฟล์ แผนการใช้นวัตกรรม ที่เป่นตัวอย่างได้ของอาจารย์ ครับ ช่วยอนุเคระห์แนบไฟล์ได้ใหมครับ

หวัดดีค่ะ

รบกวนหน่อยค่ะ มีรูปภาพพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวหรือเปล่าค่ะ

ถ้ามีช่วยอนุเคราะห์ส่งให้ตามเมล์ที่อยู่ข้างบนหน่อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LDระดับป.1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กในห้องที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จาหาที่ไหนที่สอน ขอบรบกวนนะคะ

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LDระดับป.1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กในห้องที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จาหาที่ไหนที่สอน ขอบรบกวนนะคะ ส่งมาทางเมลตามข้างบนได้ไหมค่ะ

อยากได้แบบฝึกLDค่ะขอรบกวนหน่อยค่ะ

ฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์

สนใจนวัตกรรมอาจารย์มาก ขอความกรุณาแนบไฟล์มาที่ chan.roj@chaiyo.com เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาเด็ก LD ขอบคุณค่ะ

กำลังพบปัญหาเด็กอ่านไม่ออกที่ชั้น ป.5 อยากได้แบบฝึก สำหรับเด็ก LD ของอาจารย์มาพัฒนานักเรียน ถ้าจะกรุณาเผยแพร่ก็จะขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

สนใจนวัตกรรม การพัฒนาชุดฝึกการอ่านสำหรับเด็ก LDค่ะ ขอความกรุณาส่งมาที่ da.2507@hotmail.com เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนชั้นป.2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กำลังพยายามแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่ได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5,6

สนใจนวัตกรรมของ สพท.สร 2 มาก ขอความกรุณาช่วยส่งแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ ทางอีเมล์ sorntiwa@hotmail.com ขอขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อและให้ความอนุเคราะห์ร่วมแก้ปัญหาการอ่านเขียน

ของเด็กไทย มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน เพิ่งบรรจุค่ะจบเอกอื่นค่ะแต่ได้สอนภาษาไทยด้วย ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อค่ะ

ลืมอีเมล์ค่ะ (^.^) pinthong_phondee@hotmail.com

ปริศรา สุขเสงี่ยม

สนใจอยากได้แบบฝึกหัดให้ลูกชายค่ะ ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.1 เป็นสมาธิสั้นและLd ค่ะ

ขอบพระคุณเป้นอย่างสูง

ขอแบบฝึกอ่านที่ใช้กับเด็ก  LDหน่อยนะคะ

จินดามอญ ปัญญาหอม

สนใจอยากได้แบบฝึกหัดให้ลูกชายค่ะ ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.5 เป็นLd ค่ะ

ขอบพระคุณเป้นอย่างสูงคะ

สนใจนวัตกรรมของอาจารย์มากค่ะ ตอนนี้รับผิดชอบการสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เลยอยากได้แบบฝึก มาเป็นตัวอย่างในการจัดทำให้กับชั้นเรียนอื่น ๆ ด้วยค่ะ หากจะกรุณาเผยแพร่ผลงานช่วยส่งแบบฝึกสำหรับเด็ก LD ให้ จะเป็นประโยชน์กับเด็กอย่างที่สุดเลยค่ะ ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าค่ะ

พันธ์ศักดิ์ ม้าทอง

สวัสดีครับ

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 3 ครับ และอยากขอดูตัวอย่างแผนการสอนวิชาภาษาไทยด้วยได้ไหมครับ เพราะผมไม่ได้จบครูมาครับก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องการทำแผนครับ

ขอบคุณมากครับ

สนใจนวัตกรรมของอาจารย์มากค่ะ จึงอยากรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยค่ะ (do-rea-mon@hotmail.com) เพราะตอนนี้เป็นครูพี่เลี้ยงสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงอยากได้แบบฝึก มาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าค่ะ

นาย ธีรพันธ์ อาญาเมือง

อยากได้แผนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็ก LD มีไหมครับ ถ้ามีกรุณาผมหน่อยน่ะครับ จึงอยากรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยครับ

(teerapun_7031@hotmail.com ) ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าคiy[

หนูอยากได้แผนการสอนภาษาไทยเด็ก LD เพราะหนูไม่มีประสบการณ์ (พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม) จึงขอรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ lakayanon_pa@hotmail.com

สนใจนวัตกรรมของอาจารย์มากค่ะ จึงอยากขอความกรุณาอาจารย์ขอแบบฝึกและแผน ฯ (pripranorm_cpru@hotmail.com) เพราะตอนนี้เป็นครูพี่เลี้ยงสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงอยากได้แบบฝึก มาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบพระคุณในความกรุณามาล่วงหน้าค่ะ

สนใจอยากได้แบบฝึกหัดให้ลูกฝาแฝดค่ะ ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.4 เป็นLd ค่ะ

จึงขอรบกวนส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ narnia43@hotmail.com

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อค่ะ

ตอนนี้ได้มาทำเกี่ยวกับเด็กแอลดี ได้สอนตั้งแต่ ป.1-ป.5 อยากได้ข้อแนะนำในการสอนหรือการใช้สื่อทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ อยากช่วยเด็กจริง ๆ ขอบคุณมากค่ะ อีเมล์นะค่ะ talonz526@hotmail.com

เรียน อาจารย์วัชรี

ดิฉันอยากได้ชุดแบบฝึกหัดการอ่าน ไว้สอนเด็กเสริมช่วง เย็นค่ะ สอนตั้งแต่ระดับ ป.1 -ป.6 มีเด็กทั้งหมด 12 คนค่ะ

ถ้าจะกรุณาส่งไฟล์ตัวอย่างชุดเอกสารการอ่านทางเมลได้ จะขอบพระคุณมากค่ะ

ด้วยความเคารพ

จารุณี

ดิฉันอยากได้แบบฝึกภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ต้องการแบบฝึกภาษาไทยไว้สอนหลานตอนเลิกเรียนค่ะ หลานเป็นเด็ก ld อยุ่ชั้น ป3 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ได้ค่ะ เขียนก็ยังไม่ค่อยดี แถมสมาธิสั้นอีก ขอความกรุณาด้วยค่ะ สงสารหลาน กลัวจะเป็นเด็กซึมเศร้า ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ส่งมาที่ sara_friend@hotmail.com นะคะ

ดิฉันสนใจและอยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 3 แบบเต็มๆ

ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ม.1 ค่ะ กรุณาส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ

จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ช่วยส่งมาที่ jee-pimput@hotmail.com

ดิฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ld อยู่ ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกหัด วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 สำหรับเด็ก ld

รบกวนด้วยน่ะค่ะ down_J@windowslive.com

รบกวนขอแผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทยช่วงชั้นที่ 3 หรับสำเด็ก LD ด้วยนะคะไม่ได้อบรม มาก่อนแต่ต้องการสอนเสริมให้เด็กสงสารเด็กคะ โตแล้วอ่านหนังสือ เขียนหนังสือไม่คล่อง รบกวนด้วยนะคะ jutanee@hotmail.com

ขอโปรแกรมช่วยสอนเด็ก LD อายุ 8 ขวบเป็นเด็กหญิง กำลังจะขึ้น ป.3 ค่ะ มีปัญหาด้านการอ่านเขียน แต่มีความสามารถในด้านงานออกแบบประดิฐสร้างสรรคมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

darawan48@hotmail.com

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย และคณิตศาสตร์ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหนเพราะไม่เคยสอนเลยค่ะ และช่วยรบกวนสอนวิธีทำแผนการสอนเด็ก LD ให้ดิฉันด้วยได้ไหมค่ะ

รบกวนช่วยบอกหน่อยค่ะ

อยากได้แผนเด็กLD ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ค่ะ ส่วนใหญ่สมาธิสั้นคะ อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มีค่ะ

ช่วยกรุณาส่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อยากได้แผนเด็กLD ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ค่ะ ส่วนใหญ่สมาธิสั้นคะ อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มีค่ะ

ช่วยกรุณาส่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณพัชรี

หนูขอตัวอย่างแผนการสอนเด็ก LD เพราะหนูเป็นครูพี่เลี้ยงเด็ก LD เพิ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก LD ยังไม่มีความชำนาญและ

ประสบการณ์ เพื่อที่จะนำมาช่วยสอนเด็กเหล่านี้ ให้สามารถที่จะเรียนรู้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป

ขอขอบพระคุณมากน่ะค่ะ....... ที่นำข้อมูลดีๆมาให้ได้เกิดการเรียนรู้

ขอความกรุณาส่งแผนเด็กLD ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ค่ะ ส่วนใหญ่สมาธิสั้นคะ อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามาก ๆ คะ

คิดถึงพี่ตลอดผมเคยสอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองคูใหยญ่ตอนนี้ผมเออรี่แล้วครับ คิดถึงพี่ตั้ม พี่นที พี่ประเวท พี่สมเจตน์ ผมได้ลาออกแล้วและได้ คศ 3นานแล้ว วันหลังจะไปหาครับ

ขอแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนเด็ก LD หน่อยคะ

ขอบคุณนะคะ

เรียน อาจารย์วัชรี

รบกวนขอแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก (เป็นเด็ก LD) อยู่ชั้น ป.3 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำ (จำสระ-วรรณยุกต์ สลับกัน และแยกเสียงตัวพยัญชนะ เช่น ข - ค ไม่ชัดเจน) แต่น้องมีความพยายามในการอ่านและสะกดมากค่ะ กรุณาส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ

จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ช่วยส่งมาที่ memee.jo@gmail.com

ชัชชลัย

ดิฉันอยากได้ชุดพัฒนาการอ่านสำหรับเด็ก LD มากๆ เนื่องจากขาดเอกสารที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการสอน กรุณาจัดส่งให้ทางE-mail ด้วยค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

ขอความอนุเคราะะห์แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก (เป็นเด็ก LD+สมาธิสั้น) อยู่ชั้น ป.4 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำ (จำสระ-วรรณยุกต์ สลับกัน และแยกเสียงตัวพยัญชนะ ไม่ชัดเจน) ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ

aurapun101@hotmail.com

สวัสดีคะ

ขอความอนุเคราะะห์แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก

คุณหมอบบอกว่ามีแนวโน้มเป็นเด็ก LD ตอนนี้อยู่ชั้น ป.0 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำ (จำสระ-วรรณยุกต์ สลับกัน และแยกเสียงตัวพยัญชนะ ไม่ชัดเจน บวกเลขก็สับสน จำอะไรยากมากคะ เข้าใจอะไรยาก ) ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ทางE-mail ได้ไหมคะ ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมคะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ tree.18@hotmail.com ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนสำหับเด็กLD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยครับ หากมีส่งมาที่

metee2510@hotmail.com

ขอบคุณมากครับ

เมธี

ขอรบกวนด้วยคนครับ

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กแอลดี มัธยมต้นครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

การอ่านและเขียนครับ

รบกวนขอแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สอนลูก (เป็นเด็ก LD) อยู่ชั้น ป.3 ค่ะ เพราะมีปัญหาในการอ่านและสะกดคำด้วยค่ะ

รบกวนส่งให้ทางE-mail tan_924@hotmail.com ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ช่วยส่งแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการสอนเด็ก ld มาที่ e mail หน่อยได้มั้ยค่ะ

เพราะไม่รู้จะเริ่มสอนยังไงดีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ narukdd@hotmail.com ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยค่ะ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมคะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ bombey_1989@hotmail.com ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ขอความกรุณาส่งแผนการสอนเด็ก แบบฝึกหัดLD วิชาภาษาไทย ส่วนใหญ่สมาธิสั้น อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็มี ขอบคุณล่วงหน้ามาก ๆ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนเด็ก LD ค่ะ ตอนนี้เขาอยู่ป.3 แล้วแต่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

อยากช่วยให้เขาอ่านออกเขียนได้ค่ะ ถ้าจะกรุณาก็รบกวนส่งที่ pattarawan_t@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

อยากได้แบบฝึกสำหรับเด็ก LD ค่ะ ไม่รู้จะเริ่มสอนยังไง ไม่รู้ว่าจะต้องสอนอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ช่วยหน่อยนะคะ

phetchompoo-cheetah@hotmail.com

อยากได้แบบฝึกหัดและแผนการสอนของเด็กLDที่มีปัญหาด้านการเขียนและอ่านค่ะ

ตอนนี้ไม่รู้จะสอนเด็กอย่างไรค่ะ เป็นเด็กปสี่ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

zarut_puk@hotmail.com

อยากได้แบบฝึกสำหรับเด็ก LDดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 ช่วยส่งให้ดิฉันหน่อยน่ะค่ะ...และช่วยให้คำแนะนำด้วยน่ะค่ะ....ขอบคุณค่ะ

dom054@hotmail.com

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมลaandwa@windowslive.com หรือถ้าจะกรุณาส่งมาทางที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะช่วยพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติร่วมกันนะคะ น.ส.ญารินดา อุตมาร โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล supukganya@hotmail.com หรือถ้าจะกรุณาส่งมาทางที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะช่วยพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติร่วมกันนะคะ นางศุภกัญญา จันดาพืช โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล supukganya@hotmail.com หรือถ้าจะกรุณาส่งมาทางที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะช่วยพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติร่วมกันนะคะ นางศุภกัญญา จันดาพืช โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะและต้องการตัวอย่างแผนIEP และ IIP เพราะต้องส่งให้ผู้อำนวยการด้วยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล boon25261@hotmail.com

ดิฉันอยากได้ชุดฝึกพร้อมแผนการสอนเด็กLD ชั้น ป.1- 6 เพราะรับผิดชอบด้านภาษาไทย มีเด็กบกพร่องด้านการอ่านการเขียนซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่มาก ขอความกรุณาส่งให้ด้วยค่ะ เพราะเราเป็นครูต้องช่วยกันพัฒนาอนาคตของชาติ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

norapim_54@hotmail.com

ดิฉันอยากได้ชุดฝึกการอ่านและเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้น ป1-6 ขอรบกวนด้วยนะคะ ช่วยส่งมาที่ niya_999@hotmail.com หรือตามที่อยู่ คุณนิติยา จำปา 39/5 บ้านโคกสะอาด ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กระผมอยากได้ แผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ของ ป.1 - ป .6 ขอความกรุณาส่งมาที่ manmuang_@hotmail.com จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD

ดิฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็ก LD. อยู่ ดิฉันอยากได้แผนการสอนเด็กLD.และแบบฝึกหัด วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวกับเด็กช่วยแนะนำด้วยค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ com.art_zalim@hotmail.com

อยากได้แบบทดสอบเด็ก ld แบบอ่าน แบบเรียน ภาษาไทย คะ

ดิฉันอยากได้ แผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ของ ป.1 - ป .6ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยส่งให้ดิฉันหน่อยน่ะค่ะ... supang_1988@hotmail.com

ต้องการแบบฝึกหัด แบบอ่าน แบบเขียน ของเด็ก ld มาก ๆ คะ

กรุณาส่งให้ด้วยนะคะ

ดีมากเลยครับ จะขอลองนำไปใช้ ถ้ามีแบบฝึกอย่างอื่นอีก ก็จะขอรบกวนด้วยครับ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนวิชา ภาษาไทยเด็ก ld ค่ะ

ดิฉันพึ่งได้มาสอนเด็ก ld เรียนร่วม ป.1-6 จึงอยากขอแผนการสอนและใบงานสื่อช่วยสอน ขอรบกวนด้วนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนอาจารย์ค่ะ

รบกวนขอไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้วยค่ะ อยากทราบว่าแผน IEP เค้าทำกันอย่างไรค่ะ

พอจะส่งตัวอย่างมาให้ดูสักแผนได้ไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังสนใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษอยู่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดิฉันอยากได้ แผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ของ ป.1 - ป .6 ดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะ ช่วยส่งให้ดิฉันหน่อยค่ะ ที่อีเมลย์นี้นะคะ pronnapa0849593311@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมคะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ wichuta@yahooo.com

ขอตัวอย่างแผน IEP สำหรับเด็d LD หน่อยค่ะ

ขอความอนุเคราะห์แผนและแบบฝุกด้วยนะคะ ภาษาไทยช้่วงชั้นที่ ๓ ค่ะ มีเด็ดบางคนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้น่าส่งสารขอคุณคุณครูใจดีล่วงหน้าค่ะ

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป1 - ป.6 ด้วยค่ะ ขอรบกวนด้วยนะคะ ดิฉันพึ่งจะได้รับมอบหมายให้มาทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ การสอนทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะช่วยกรุณาส่งมาทาง อีเมล wannitra@gmail.com

ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนสำหรับเด็ก LD ชั้นป3  ขอบคุณมากค่ะถ้าได้รับความกรุณาส่งมาทาง Naritsara_oil@hotmail.com


ดิฉันอยากจะได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียน พร้อมทั้งแผนการสอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก LD ชั้นป1-6  ขอบคุณมากค่ะถ้าได้รับความกรุณาส่งมาทาง อีเมล namfonphan@gmail.com

อยากได้แบบฝึกวิชาภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน เพิ่งบรรจุค่ะจบเอกอื่นค่ะแต่ได้สอนภาษาไทยด้วย ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเอื้อเฟื้อค่ะ

Mail: kuan-2011@hotmail.com

อยากได้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็ก LD รบกวนอาจารย์ช่วยส่งมาที่ kung.dr@gmail.com เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ดิฉันอยากได้แผนการสอนและแบบฝึกภาษาไทย ของเด็ก LD ระดับช่วงชั้นที่ 1-2 แบบเต็มๆ ได้ไหมค่ะจะนำมาสอนเด็กที่เป็น LD ค่ะไม่รู้จะหาที่ไหน ไม่เคยสอนมาก่อนค่ะ ประสบปัญหาที่โรงเรียนเด็ก LD เยอะค่ะ

snack.rppr@gmail.com

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ดิฉันอยากได้ไฟล์ แผนการสอนเด็ก LD ป.1ถึง ป.6 วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตค่ะ

ทางโรงเรียนีเด็กแอลดีจำนวนมากค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

รบกวนส่งมาที่ suchitamaneerat@gmail.com

รบกวนขอแบฝึกหัด  ไทย  คณิต  สำหรับน่ะเรียน LD   ระดับ ป. 1-3  ค่ะ 

ดิฉันอยากได้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งแผนการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของเด็ก ld

ของชั้น ป.1 - ป.6 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ หรือ ส่งมาที่ จิรภา สมนาม 108 หมู่ 6 ต. หินโคน อ. จักราช

จ. นครราชสีมา 30230

อยากได้ชุดแบบฝึกหัดภาษาไทยสำหรับเด็ก LD ป.1-3 พร้อมแผนการสอนค่ะ ไม่รู้จะหาที่ไหน รบกวนช่วยส่งให้ด้วยค่ะ จะขอบพระคุณมาก ๆ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจ.ยะลา

อยากได้ชุดแบบฝึกหัดอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับเด็กพิการที่บกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-3

พร้อมแผนการสอนด้วยค่ะ เป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการแต่ประสบปัญหาสอบไม่เป็น ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี