บ่อน คือ สถานที่เล่นการพนัน ซึ่งมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย... สำหรับเมืองไทย บ่อนเกือบทั้งหมดผิดกฎหมาย... เมื่อว่าตามหลักพระพุทธศาสนา การเล่นพนันจัดเป็น อบายมุข (ประตูแห่งความเสื่อม) แต่มีกรณีพิเศษคือ ต้องเล่นบ่อยๆ (ประกอบเนืองๆ ) และ มีความมัวเมาในการเล่น (เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท) ซึ่งผู้เขียนเคยเล่าไว้บ้างแล้ว (ผู้สนใจลองดู  เล่าเรื่องสิงคาลกสูตร ๑๑ เป็นต้น)

เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม คือการกำหนดว่าการกระทำนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  แต่ไม่มีบทลงโทษทางบ้านเมือง... ขณะที่ กฎหมาย แม้จะกำหนดถูกผิดและบทลงโทษไว้ชัดเจน แต่ก็มักจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามยุคสมัย...

เมื่อมาพิจารณากรณีบ่อน ซึ่งเริ่มมาสู่การถกเถียงอีกครั้งว่าควรจะอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ? ก็ลองมาดูในแง่มุมของเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ ๓ กลุ่ม กล่าวคือ

  • ประโยชน์นิยม
  • ลัทธิคานต์
  • ทฤษฎีคุณธรรม

...............

ประโยชน์นิยม ถือว่า การกระทำที่ถูกต้อง คือ การกระทำที่มีประโยชน์ที่สุดต่อคนจำนวนมากที่สุด (ผู้สนใจเพิ่มเติมลองดู ประโยชน์นิยม ๑. เป็นต้น)... ดังนั้น ถ้าถือตามหลักการนี้ การอนุญาตให้บ่อนการพนันถูกกฎหมายก็น่าจะเหมาะสม กล่าวคือ...

ใครๆ ก็รู้ว่า คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ชอบเล่นการพนัน และบ่อนเถื่อนก็มีอยู่ทั่วไป ซึ่งเชื่อกันว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายฝ่าย (เช่น ตำรวจ) มีรายได้อยู่กับกิจกรรมนี้  ถ้าจัดการให้บ่อนถูกกฎหมาย รายได้ส่วนนี้ก็จะได้เป็นของรัฐ มิใช่ว่าเป็นของใครบางกลุ่มบางคนดังเช่นปัจจุบัน...

นอกจากนี้ เมื่อเปิดบ่อนการพนัน อาจส่งเสริมอาชีพหรือสร้างงานด้านนี้ได้อีกหลายอย่าง เช่น การท่องเที่ยว...

.....ฯลฯ.....

.............

ลัทธิคานต์ ถือว่า การกระทำที่ถูกต้อง คือ การกระทำที่เราต้องการให้ทุกคนกระทำอย่างนั้น (ผู้สนใจเพิ่มเติมดู ลัทธิคานต์ ๑.เป็นต้น)... ดังนั้น ถ้าถือตามหลักการนี้ การอนุญาตให้บ่อนการพนันถูกกฎหมายก็่น่าจะไม่เหมาะสม กล่าวคือ....

ใครๆ ก็รู้ว่า การพนันเล่นไปแล้ว ติด เลิกได้ยาก คนฉิบหายหรือล้มเหลวในชีวิตเพราะการพนันมีเยอะแยะโดยไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่าง... เราห่วงลูกหลานของเรา ห่วงประเทศชาติของเรา ต้องการให้ลูกหลานและประเทศชาติของเราีมีความเจริญมั่นคง การพนันจะให้ถูกกฎหมายไม่ได้เด็ดขาด...

นอกจากนี้ เมื่อเปิดบ่อนการพนัน เท่ากับเป็นการส่งเสริมอาชญากรรมอื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมา เช่น การปล้นจี้...

........ฯลฯ.....

...........

ทฤษฎีคุณธรรม ถือว่า การกระทำที่ถูกต้อง คือ การกระทำที่ตรงหรือใกล้เคียงกับบุคลในอุดมคติ (ผู้สนใจเพิ่มเติมดู จริยศาสตร์คุณธรรม ๑.เป็นต้น)... ดังนั้น ถ้าถือตามหลักการนี้ การอนุญาติให้บ่อนการพนันถูกกฎหมายหรือไม่ มิใช่ประเด็นสำคัญ กล่าวคือ...

จริงอยู่ว่าการพนันอาจทำให้คนฉิบหายได้ แต่บางคนเค้าก็ไม่เล่น แม้ใครจะชวนอย่างไรก็ตาม... บางคนเล่นบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อสนุกสนานกับเพื่อนๆ เป็นต้นเท่านั้น มิได้มัวเมาจนกระทั้งฉิบหายไปกับการพนัน...

นอกจากนี้ คุณค่าของการพนันก็มีหลายอย่างเช่น คลายเหงา ลับสมองลองปัญญา ก่อให้เกิดความรื่นเริง ทำให้มิตรภาพระหว่างบุคลแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น....

.........ฯลฯ.........

..............

 

ผู้เขียนคิดจะเขียนหนังสือสักเล่มว่าด้วยเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว แต่ยังคงขี้เกียจเขียนเหมือนเดิม โอกาสนี้จึงนำมาเล่าย่อๆ....