เปิดนิทรรศการ"ศิลปะสร้างศิลปิน"

กิจกรรมศิลปะช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)ของนักเรียน

          การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ  ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นไปได้ต่อเมื่อระบบการศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างและสามารถตอบสนองเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าเด็กในวัยเดียวกัน กลุ่มผู้เรียนเหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10 วรรคสี่ว่า "การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น"        

          จากรายงานของนักจิตวิทยา "เด็กที่มีพรสวรรค์ปัญญาเลิศทางด้านศิลปะนั้น จะมีทักษะและความเฉียบไวในด้านการรับรู้ทางสุนทรียภาพสูงมีสมาธิ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศิลปะมากเกินเด็กในวัยเดียวกัน"  เด็กพวกนี้จะมีความช่างสังเกตและความทรงจำดีเลิศ มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้จินตนาการและมีความกระตือรือร้นต่อประสบการณ์ใหม่ๆ (แต่ในบางกรณีเด็กพวกนี้อาจจะให้ความสนใจเฉพาะแต่ในด้านศิลปะเท่านั้น และอาจจะละเลยต่อความสนใจในวิชาอื่นๆ) 

          เด็กที่มีพรสวรรค์ปัญญาเลิศทางศิลปะ ในบางกรณีจะไม่แสดงพฤติกรรมให้เห็นในเวลาเรียน  เนื่องจากงานศิลปะของเด็กไม่ตรงตามเกณฑ์ของครูหรือตามที่ครูสั่ง  ดังนั้นงานที่เด้กทำนอกเวลาเรียนอาจแสดงถึงความสามารถพิเศษได้ดีกว่า

          จากการค้นคว้าของคลาร์กและซิมเมอร์แมน (Clark and Zimmerman, 1984:201) พบว่า นักจิตวิทยาซึ่งทำการวิจัยในด้านนี้ ด้วยเครื่องมือทดสอบที่หลากหลายได้รายงานผลการทดสอบสรุปว่า เด็กที่มีพรสวรรค์ปัญญาเลิศทางศิลปะนั้น มักมีระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่าระดับเฉลี่ยของระดับเชาวนืปัญญาโดยทั่วไป

          ฝ่ายวิชาการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน "ศิลปะสร้างศิลปิน" ระดับช่วงชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ภายในงานจัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย - ดนตรีสากล (การบรรเลงดุริยางค์) การแสดงภาพวาด และผลงานศิลปะอื่นๆอย่างหลากหลาย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก (ดูภาพประกอบจากเว็บไซต์ www.jirasart.com)

         ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรจะหันมาสนใจ ให้ความสำคัญ ร่วมมือกันจัดการศึกษา หรือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะอย่างจริงจัง ดังได้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)