การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวงจรพัฒนาระบบโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ


การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดย นายสุพจน์ ดำริห์

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวงจรพัฒนาระบบโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม    จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย            นายสุพจน์ ดำริห์ 

บทคัดย่อ                   

                ระบบสารสนเทศมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ ในด้านการศึกษา เนื่องจากใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการบริการการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและการวางแผน ตลอดจนทั้งควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยและตรงกับความต้องการ จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวงจรพัฒนาระบบ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพ ตามกรอบงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน

7 ด้าน คือ การจัดทำกำหนดการสอน การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การสอนซ่อมเสริม และแบบเรียนและคู่มือ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายร่วม มีจำนวน 6 คนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่   ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน  ครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 คน กลุ่มเป้าหมายร่วม ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุมและแบบบันทึกประจำวัน การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)                   

                      ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการจัดสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนไม่มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ไม่มีความเป็นปัจจุบันขาดความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ในเนื้อหาของงานด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันตามความต้องการ ข้อมูลกระจัดกระจายเนื่องจากขาดการจัดการที่ดี การจัดเก็บข้อมูลยังอยู่ในรูปของเอกสาร ทำให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาและใช้เวลานาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนและการบริหารงานในโรงเรียนของผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การใช้ระบบ และการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ โดยใช้กลยุทธ์การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสร้างโปรแกรม ผลการพัฒนาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกรอบงานวิชาการด้านการเรียนการสอน 7 ด้าน คือ การจัดทำกำหนดการสอน การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การสอนซ่อมเสริม และแบบเรียนและคู่มือโดยภาพรวมเปลี่ยนจากระบบสารสนเทศที่ทำด้วยมือซึ่งเกิดความล่าช้าและพบข้อผิดพลาดอยู่บ่อย เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นระบบมาจัดการเกี่ยวกับข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนให้สามารถบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล ค้นหาข้อมูล รวมทั้งการรายงานผลทำให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลที่ได้มีความเป็นปัจจุบัน แม่นยำและถูกต้องครอบคลุมงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทำให้การบริหารงานมีสภาพความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น                  

                        ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการวงจรพัฒนาระบบโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โดยการวิจัยปฏิบัติการทำให้ได้ระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนจากการพัฒนาระบบคือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ถูกออกแบบมาสำหรับโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ซึ่งมีโปรแกรมการจัดตารางสอนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรพัฒนาโปรแกรมนี้เพิ่มเติมในงานด้านการจัดตารางสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเลขบันทึก: 166052เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2008 00:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 09:47 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
  • ครูอ้อยอ่านด้วยความตั้งใจ
  • ถึงแม้ไม่ตรงกับการงานของครูอ้อย  แต่จุดประกายความคิดให้ครูอ้อยค่ะ
  • ขอบคุณมากเลยค่ะ

รออ่านบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ

เป็นงานวิจัยที่ดีครับ

น่าจะนำไปใช้ในโรงเรียนในฝ่ายวิชาการได้

คราวต่อไปขอให้มีงานตารางสอนมาด้วยน่ะครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์เคยสอนเมื่อนานมาแล้ว คงจำหนูไม่ได้ แต่หนูยังจำอาจารย์ได้และคิดถึงอาจารย์อยู่เสมอค่ะ หวังว่าสักวันจะได้ไปกราบสวัสดีอาจารย์ด้วยตัวเองซักครั้ง แต่ก็จนใจ เพราะไม่ทราบว่าตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่ไหน ตอนนี้หนูก็ได้ชื่อว่าเป็นครูคนหนึ่ง คิดถึงอาจารย์มากค่ะ ... หวังว่าอาจารย์คงสบายดี ถ้ายังมีชีวิตอยู่หวังคงมีโอกาสได้ไปกราบอาจารย์ซักครั้งค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี