โรงเรียนบ้านช่อผกา โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่น

โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

          โรงเรียนบ้านช่อผกา โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่น  
                  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ดังนั้น เพื่อเป็นการประกันประสิทธิภาพ และโอกาสทาง การศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพการให้บริการทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านช่อผกา  จึงได้นำรูปแบบของ การจัดการเรียนร่วม  กำหนดเป็นพันธกิจของโรงเรียน  ดำเนินการเพื่อให้เด็กที่อยู่ใน  กลุ่มพิการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตามศักยภาพ  ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับรางวัลเกียรติยศโล่รางวัล ลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ได้รับคัดเลือกจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วมดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2550 และเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันนวัตกรรมทางวิชาการระดับประเทศ
                โรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษา 3 ระดับ ตั้งอนุบาล- ม. 3 มีนักเรียน492  คน  มีครูและบุคลากร  22 คน 
                โรงเรียนได้เริ่มดำเนินงานจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541  เป็นต้นมา ได้ส่งครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมครูการศึกษาพิเศษ 1 คน คือ นางทัศนีย์  เทียมวงษ์  มีการพัฒนางาน พัฒนาประสิทธิภาพมาตามลำดับ จนถึงปีการศึกษา 2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้คัดเลือกให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  และในปีการศึกษา 2549 ได้รับจัดตั้งให้เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ประจำอำเภอชำนิ  รับผิดชอบเครือข่ายจำนวน  17  โรงเรียน
               นายบุญหนา  อินทร์สิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า...โรงเรียนบ้านช่อผกาได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไว้ว่า จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารจัดการอย่างมีระบบ ครบครันด้านแหล่งเรียนรู้ ครูและบุคลากรมืออาชีพ เป็นองค์กรของชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดขึ้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งในปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้ดำเนินการคัดแยกคัดกรองนักเรียน พบว่า มีนักเรียนพิเศษที่จะต้องจัดการเรียนร่วมตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 44 คน  แยกตามประเภทความพิการ เป็นบกพร่องทางด้านการพูดและภาษา จำนวน 1 คน  บกพร่องทางด้านสติปัญญา จำนวน 1 คน  บกพร่องด้านร่างกายและสุขภาพ จำนวน 3 คน  และมีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)  จำนวน 39  คน  ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้พิเศษเป็นรายบุคคลสำหรับเด็กกลุ่มนี้ โดยมีคณะกรรมการระดับโรงเรียน ร่วมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Plan : IEP)  และครูประจำชั้น/ประจำวิชา จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล : (Individual Implementation Plan : IIP)  ซึ่งทั้งแผน IEP  แผน IIP  มีการปรับเนื้อหาสาระ ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสื่อ ปรับการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของเด็ก เพื่อแก้ปัญหาตามสภาพของแต่ละบุคคล  ส่วนด้านการบริหารและการจัดการของโรงเรียน ได้ยึดหลักตามโครงสร้าง SEAT  กล่าวคือ  มีกระบวนการและขั้นตอนครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน (S : Student)  ต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทั้งกลุ่มนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่อง  ด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กทั้งในด้านกายภาพ คือบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวบุคคลได้แก่ ครู  ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้ความรู้ การดูแลและการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเด็ก  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) มีการจัดทำหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีการใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมทั้งในและนอกห้องเรียน การนิเทศติดตาม การประเมินผลและการรายงานความ
ก้าวหน้าของนักเรียนฯลฯ และด้านเครื่องมือ
T : Toll  ซึ่งโรงเรียนต้องจัดหาสิ่งอำนวยการความสะดวก เทคโนโลยี  สื่อการเรียนการสอน ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้ดีที่สุด...
                การจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับเด็กปกติ ของโรงเรียนบ้านช่อผกา ที่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและมีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มพิเศษทุกราย ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสม สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การเปิดโอกาสและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจเข้าใจ ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของนักเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย      
                ความสำเร็จที่ได้รับ เกิดจากความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้โรงเรียนบ้านช่อผกาเป็นที่ยอมรับ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมดีเด่น  มีผู้สนใจใช้เป็นสถานที่ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายคณะ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาระดับสูงจากประเทศกัมพูชา โดยการประสานงานของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ แต่ที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง คือ การได้ช่วยเหลือเด็กพิเศษ และเด็กที่มีปัญหาด้านต่างๆ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษา ได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และยังเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้ตามกำลังความสามารถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bird's eye view

คำสำคัญ (Tags)#cop สพท.บร.1#cop สพท.บร.1_direction

หมายเลขบันทึก: 165963, เขียน: 18 Feb 2008 @ 16:11 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)