บทสรุปงานวิจัย

เอกบุรุษ
บทสรุปงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
บทสรุปการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ด้านการปฏิบัติตน   รายการที่ผู้แสดงความคิดเห็น (ครู, รองผอ.,ผอ.) เน้นมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่

                1.1 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสุจริต (4.37)

                1.2 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความซื่อสัตย์ (4.33)

                1.3 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความขยันหมั่นเพียร (4.32)

2. ด้านการบริหารจัดการ รายการที่ผู้แสดงความคิดเห็น (ครู, รองผอ.,ผอ.) เน้นมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่

                2.1 การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยยึดหลักพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือยและประหยัด (4.02)

                2.2 การวางแผนงาน/โครงการ โดยยึดหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน (4.01)

                2.3 กำหนดนโยบายจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (4.00)

                2.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (4.00)

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร รายการที่ผู้แสดงความคิดเห็นเน้นมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่

                3.1 บูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ (3.85)

                3.2 บูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ (3.84)

                3.3 นำลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

                    วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตร (3.80)

4. ด้านการจัดการเรียนการสอน รายการที่ผู้แสดงความคิดเห็นเน้นมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่

                4.1  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะที่เริ่มจากชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงสู่ครอบครัว ชุมชน

                     สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก (3.88)

4.2     จัดกิจกรรมที่เน้นการจัดการที่เริ่มจากชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม

        ประเทศชาติ และสังคมโลก (3.82)

4.3     จัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เริ่มจากชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงสู่ครอบครัว ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ และสังคมโลก (3.81)

5. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายการที่ผู้แสดงความคิดเห็นเน้นมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่

                5.1 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต (3.82)

                5.2 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

                    พอเพียง (3.77)

                5.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (3.73)

6. ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา รายการที่ผู้แสดงความคิดเห็นเน้นมากที่สุด

     ตามลำดับ ได้แก่

                6.1 จัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ สะท้อนการอนุรักษ์ทรัพยากร สืบสาน

                     ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (4.13)

                6.2 ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม (4.06)

                6.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร (4.06)

7. ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายการที่ผู้แสดงความคิดเห็นเน้นมากที่สุดตามลำดับ

    ได้แก่

                7.1 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลงาน และ

                    การปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3.79)

                7.2 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

                    ความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (3.77)

                7.3 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตนใน

                    ชีวิตประจำวันของผู้เรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3.77)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทสรุปงานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#สพท.ลบ.1

หมายเลขบันทึก: 165883, เขียน: 18 Feb 2008 @ 10:40 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ดีแล้ว