พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง

พระราชกำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490
.ศ.2513
                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.
ให้ไว้  ณ  วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.2513
เป็นปีที่  25  ในรัชกาลปัจจุบัน

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   ให้ประกาศว่า

                โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประมง
                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  146  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้
                มาตรา  1  พระราชกำหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490  พ.ศ.2513”
                มาตรา  2  พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                มาตรา  3  ให้ยกเลิกความในมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.2490  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2496  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                                “มาตรา  53  ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
                                บุคคลใดมีสัตว์น้ำดังกล่าวไว้ในครอบครองในวันที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในวรรคหนึ่งเริ่มใช้บังคับ  โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศให้นำสัตว์น้ำนั้นส่งมอบต่อเจ้าพนักงานกรมประมง  กระทรวงเกษตร  ภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ  ในการนี้ให้กรมประมงคิดราคาสัตว์น้ำดังกล่าวตามสมควรให้แก่ผู้นำส่งมอบ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล  ถนอม  กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
                                               
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปรากฏว่าได้มีผู้มีปลาปิรันยา  (Piranha)  หรือปลาคาริบี  (Caribe)  ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุลเซราซาลมัส  (Serasalmus)  และมีแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในแม่น้ำอะเมซอน  ประเทศบราซิล  ไว้ในครอบครอง  ปลาชนิดนี้เป็นปลาขนาดเล็ก  รูปร่างคล้ายปลาแปบ  หรืปลาโคก  แต่มีฟันคมและมีนิสัยดุร้ายมาก  ชอบอาศัยอยู่เป็นฝูง  ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษย์และสัตว์ทุกขนาดเป็นอาหาร  เช่น  โค  กระบือ  ม้า  ฯลฯ  ที่ลงไปในแม่น้ำลำคลองที่ปลานี้อาศัยอยู่  และบัดนี้มีผู้นำหรือสั่งปลาในสกุลนี้มาจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยหลายราย  โดยจำหน่ายเป็นปลาประเภทสวยงาม  และแปลกประหลาด  ถ้าปล่อยให้มีปลาในสกุลนี้ไว้ในครอบครอง  อาจจะมีการผสมพันธุ์ปลาในสกุลนี้ขึ้นจำหน่าย  หรืออาจจะมีผู้นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ  ปลาสกุลนี้จะขยายพันธุ์และแพร่หลายทั่วไป  จะเป็นอันตรายต่อประชาชน  สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำอย่างยิ่ง  จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติการประมง  โดยห้ามมิให้มีสัตว์น้ำตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาไว้ในครอบครอง  ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อการค้าหรือไม่  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  และโดยที่เป็นกรณีเหตุฉุกเฉินมีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  ก่อนที่จะได้มีการขยายพันธุ์จนสายเกินที่จะป้องกันกำจัดได้  สมควรออกพระราชกำหนดโดยด่วน
   ที่มา  www.cfft.th.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.706ความเห็น (0)