กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน

พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน
พ.ศ. 2502
                               
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2502
เป็นปีที่ 14 ในรัชกาลปัจจุบัน
                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
                โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตจังหวัดทางทะเลในอ่าวไทยตอนใน ซึ่งเป็นอ่าวประวัติศาสตร์และน่านน้ำภายในของประเทศไทยให้เป็นที่ชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการปกครองและความสะดวกของประชาชน
                จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
                มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า `พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502'
                มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                มาตรา 3  ให้กำหนดเขตจังหวัดทางทะเลในอ่าวไทยตอนใน ดังต่อไปนี้
                1. จังหวัดเพชรบุรี
                จากจุดอักษร ก. ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา- 45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา- 57 ลิปดา- 30 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา- 45 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดาตะวันออก
                จากจุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 10 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก แล้วขนาดกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา เหนือลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก ขนานกับเส้นลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา- 35 ลิปดา- 45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก
                2. จังหวัดสมุทรสงคราม
                จากจุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 10 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาครไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา-00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 10 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                3. จังหวัดสมุทรสาคร
                จากจุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาครไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา-00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 10 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดธนบุรีไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา เหนือลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 10 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                4. จังหวัดธนบุรี
                จากจุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดธนบุรีไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดสมุทรปราการขนานกับเส้นลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา-30 ฟิลิปดา ตะวันออก
                5. จังหวัดสมุทรปราการ
                จากจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดสมุทรปราการขนานกับเส้นลองจิจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดาตะวันออก
                จากจุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทราไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจุด 13 องศา- 13 ลิปดา-00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 45 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา เหนือลองจิจูด 100 องศา- 45 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก
                6. จังหวัดฉะเชิงเทรา
                จากจุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทราไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา-00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 45 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรีไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา-00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 45 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                7. จังหวัดชลบุรี
                จากจุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรีไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 45 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดอักษร ซ. แหลมบ้านช่องแสมสาน ตำบลสัตตหีบ อำเภอสัตตหีบละติจูด 12 องศา- 35 ลิปดา- 45 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา-57 ลิปดา- 45 ฟิลิปดา ตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1)ละติจูด 12 องศา- 35 ลิปดา- 45 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก
                จากจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา- 35 ลิปดา- 45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก ขนานกับเส้นลองจิจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก     จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา- 00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 27 ลิปดา- 30 ฟิลิปดา ตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา- 13 ลิปดา-00 ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา- 45 ลิปดา- 00 ฟิลิปดา ตะวันออก
                ดังปรากฏในแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้
               
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี
                                               
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเขตจังหวัดต่าง ๆ ทางทะเลในอ่าวไทยตอนในยังไม่เป็นที่ชัดแจ้ง เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติบางประการ จึงควรจะได้กำหนดเสียให้เป็นที่ชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการปกครองและความสะดวกของประชาชน
            ที่มา  www.cfft.th.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.706ความเห็น (0)