สมรรถนะที่  8   การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1 สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

คำถาม:ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านควรมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้าง

ปัจจุบัน

-คอมพิวเตอร์ล้าสมัย 13  เครื่อง

-คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 15 คน ใน 1  ห้อง

-มีเครือข่ายอินเตอร์ไม่ใช่ความเร็วสูงการสืบค้นงานต่าง ๆค่อนข้างช้า

-ระบบการจัดเก็บแฟ้มประวัตินักเรียนไม่เป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2548-2551

-โปรแกรมบัญชียังไม่เป็นระบบ

-ขาดโปรแกรมเมอร์ดูแลรักษา

อนาคต

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 20 เครื่องสหรับรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

-เปลี่ยนเป็นโปรแกรมเป็น xp ทุกเครื่อง

-จัดเก็บเอกสารแฟ้มประวัตินักเรียนให้เป็นหมวดหมูง่ายต่อการสืบค้น

-จัดระบบบัญชีโรงเรียนให้เป็นระบบมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Hi-speep  ความเร็วสูง

-มีบุคลากรโปรแกรมเมอร์ดูแลรักษาเครื่องจำนวน 1  คน

หมายเหตุ   โรงเรียนปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระบบการบริหารการจัดการยังไม่เป็นระบบ

และการบริหารการจัดการของโรงรียนยังล้าสมัยและขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี