แบบประเมินการอ่านของนักเรียน

แบบประเมินการอ่าน การอ่าน
แบบประเมินการอ่านสำหรับนักเรียน
คำชี้แจง เพื่อให้ได้ข้อมูลการอ่านของนักเรียน ขอให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
ตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะคำตอบทุกคำตอบไม่มีผลต่อคะแนนผลการเรียนของนักเรียน
ตอน ก. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / ในวงเล็บหน้าข้อความที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้อง ( 4คะแนน)
  1. แหล่งเรียนรู้ข้อใดที่นักเรียนเคยเข้าไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1.1 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ( 2 คะแนน )
( ) ห้องสมุดโรงเรียน
( ) ห้องสมุดหมวดวิชา/งาน (โปรดระบุชื่อหมวดวิชา/งาน)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
1.2 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ( 2 คะแนน )
( ) ห้องสมุดประชาชน
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
ตอน ข.
             2.  ให้นักเรียนเติมข้อความที่เว้นไว้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง (6 คะแนน)  
                  2.1 หนังสือที่นักเรียนอ่านนอกเหนือจากหนังสือเรียน ในเวลา 1 เดือน
จำนวน……………………..เล่ม
                  2.2 บทความที่นักเรียนอ่านในเวลา 1 เดือน จำนวน ……………………เรื่อง
                  2.3 นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดในเวลา 1 เดือน จำนวน…………………….ครั้ง
                  2.4 หนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดในเวลา 1 เดือน จำนวน………………….เล่ม
                  2.5 นักเรียนใช้เวลาในการอ่านในหนึ่งวัน จำนวน ……………………..ชั่วโมง
                  2.6 หนังสือที่นักเรียนอ่านได้มาโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
                   2.7 ประเภทของสื่อที่นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้า เมื่อต้องทำรายงานหรือเมื่อต้องการ
ศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ ได้แก่
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
                    2.8 ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการอ่าน (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินนักเรียน
ตอน ก.
ข้อ 1 คะแนนเต็ม 4 คะแนน
ข้อ 1.1 คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ให้คะแนนจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนระบุได้
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก
6 หมวดขึ้นไป 2 คะแนน 6 หมวด ขึ้นไป 2 คะแนน
5 หมวดขึ้นไป 1.5 คะแนน 5 หมวด ขึ้นไป 1.5 คะแนน
4 หมวดขึ้นไป 1 คะแนน 4 หมวด ขึ้นไป 1 คะแนน
3 หมวดขึ้นไป .5 คะแนน 3 หมวด ขึ้นไป .5 คะแนน
ข้อ 1.2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ให้คะแนนจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนระบุได้แหล่งละ 0.5 คะแนน แต่ไม่เกิน 2 คะแนน
ตอน ข.
ข้อ 2 คะแนนเติม 6 คะแนน
  1. อ่านหนังสืออย่างน้อย 1 เล่มต่อเดือน (0.5 คะแนน)
  2. อ่านบทความอย่างน้อย 2 เล่มต่อเดือน (0.5 คะแนน)
  3. เข้าใช้ห้องสมุดอย่างน้อย 8 ครั้งต่อเดือน (1 คะแนน)
  4. ยืมหนังสือจากห้องสมุดอย่างน้อย 4 เล่มต่อเดือน (1 คะแนน)
  5. นักเรียนใช้เวลาในการอ่านอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน (0.5 คะแนน)
  6. มีวิธีได้มาของนักเรียนอย่างน้อย 2 แหล่งต่อเดือน (0.5 คะแนน)
  7. บอกประเภทของสื่อที่นักเรียนใช้ได้อย่างน้อย 4 ประเภท (1 คะแนน)
  8. บอกประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการอ่านได้อย่างน้อย 4 ข้อ (1 คะแนน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blog

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16199, เขียน: 21 Feb 2006 @ 10:21 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

สุนีย์ ศรีแก้ว
IP: xxx.150.130.183
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ให้ความรู้ดีมาก ๆเลย

                                 สุนีย์

สุภา สิริมานนท์
IP: xxx.19.42.19
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับบทความที่ดีมีประโยชน์ขออนุญาติสำเนาไปใช้ประโยชน์นะคะ

ครูไก่

IP: xxx.113.80.144
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ   ขอไปประยุกต์ใช้นะค่ะ

ครูเอื้อมพร
IP: xxx.123.158.243
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆคะ  เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคะ