ddress>แบบประเมินการอ่านสำหรับนักเรียน
ddress>คำชี้แจง เพื่อให้ได้ข้อมูลการอ่านของนักเรียน ขอให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ddress>ตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะคำตอบทุกคำตอบไม่มีผลต่อคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ddress>ตอน ก. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / ในวงเล็บหน้าข้อความที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้อง ( 4คะแนน)
  1. ddress>แหล่งเรียนรู้ข้อใดที่นักเรียนเคยเข้าไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
ddress>1.1 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ( 2 คะแนน ) ddress>( ) ห้องสมุดโรงเรียน ddress>( ) ห้องสมุดหมวดวิชา/งาน (โปรดระบุชื่อหมวดวิชา/งาน) ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>1.2 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ( 2 คะแนน ) ddress>( ) ห้องสมุดประชาชน ddress>( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>………………………………………………………………………….. ddress>ตอน ข. ddress>              2.  ให้นักเรียนเติมข้อความที่เว้นไว้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง (6 คะแนน)   ddress>                   2.1 หนังสือที่นักเรียนอ่านนอกเหนือจากหนังสือเรียน ในเวลา 1 เดือน ddress>จำนวน……………………..เล่ม ddress>                   2.2 บทความที่นักเรียนอ่านในเวลา 1 เดือน จำนวน ……………………เรื่อง ddress>                   2.3 นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดในเวลา 1 เดือน จำนวน…………………….ครั้ง ddress>                   2.4 หนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดในเวลา 1 เดือน จำนวน………………….เล่ม ddress>                   2.5 นักเรียนใช้เวลาในการอ่านในหนึ่งวัน จำนวน ……………………..ชั่วโมง ddress>                   2.6 หนังสือที่นักเรียนอ่านได้มาโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>                    2.7 ประเภทของสื่อที่นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้า เมื่อต้องทำรายงานหรือเมื่อต้องการ ddress>ศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ ได้แก่ ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>                     2.8 ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการอ่าน (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>…………………………………………………………………………………….. ddress>เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินนักเรียน ddress>ตอน ก. ddress>ข้อ 1 คะแนนเต็ม 4 คะแนน ddress>ข้อ 1.1 คะแนนเต็ม 2 คะแนน ddress>ให้คะแนนจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนระบุได้ ddress>โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก ddress>6 หมวดขึ้นไป 2 คะแนน 6 หมวด ขึ้นไป 2 คะแนน ddress>5 หมวดขึ้นไป 1.5 คะแนน 5 หมวด ขึ้นไป 1.5 คะแนน ddress>4 หมวดขึ้นไป 1 คะแนน 4 หมวด ขึ้นไป 1 คะแนน ddress>3 หมวดขึ้นไป .5 คะแนน 3 หมวด ขึ้นไป .5 คะแนน ddress>ข้อ 1.2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน ddress>ให้คะแนนจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนระบุได้แหล่งละ 0.5 คะแนน แต่ไม่เกิน 2 คะแนน ddress>ตอน ข. ddress>ข้อ 2 คะแนนเติม 6 คะแนน
  1. ddress>อ่านหนังสืออย่างน้อย 1 เล่มต่อเดือน (0.5 คะแนน)
  2. ddress>อ่านบทความอย่างน้อย 2 เล่มต่อเดือน (0.5 คะแนน)
  3. ddress>เข้าใช้ห้องสมุดอย่างน้อย 8 ครั้งต่อเดือน (1 คะแนน)
  4. ddress>ยืมหนังสือจากห้องสมุดอย่างน้อย 4 เล่มต่อเดือน (1 คะแนน)
  5. ddress>นักเรียนใช้เวลาในการอ่านอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน (0.5 คะแนน)
  6. ddress>มีวิธีได้มาของนักเรียนอย่างน้อย 2 แหล่งต่อเดือน (0.5 คะแนน)
  7. ddress>บอกประเภทของสื่อที่นักเรียนใช้ได้อย่างน้อย 4 ประเภท (1 คะแนน)
  8. ddress>บอกประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการอ่านได้อย่างน้อย 4 ข้อ (1 คะแนน)