Anonymous     การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในภารกิจของสการบริหารงานวิชาการ

             การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษา
          การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
               กล่าวโดยสรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิชาการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
                        
                                                  แนวทางการดำเนินงานทางวิชาการ
  1. การวางแผนพัฒนางานวิชาการ
  2. การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอน
  3.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  4.การวิจัยทางวิชาการ และนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
  5.การส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน
                                               การวางแผนพัฒนางานวิชาการ           
  1. การจัดระบบงานวิชาการ
  2.กำหนดโครงสร้าง/ระบบการบริหารงานวิชาการ
  3.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการการ
  4.การจัดทำแผนงานวิชาการ  จัดโปรแกรมการเรียน  การจัดชั้นเรียน  การจัดครูเข้าสอน
     การจัดตารางสอน
                                                     การพัฒนาหลักสูตร
   1. การวิเคราะห์หลักสูตร
   2.การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
                                       การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร
  1.การบริหารหลักสูตร
  2.การนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตร
  3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร
  4. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
  5.การพัฒนาการเรียนการสอน
  6.การพัฒนาครูผู้สอน
  7.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  8.การนิเทศการสอน
  9.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                                       การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  1.การจัดสรรงบประมาณ 
การจัดหา / การผลิต
  2.การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
  3.การให้บริการและการส่งเสริมการใช้

                      การวิจัยทางวิชากาการกระตุ้น/สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย
  1.การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการวิจัยส่งเสริมให้เกิดการวิจัย
  2.การกำกับดูแล และส่งเสริมให้ดำเนินการงานวิจัย
  3.การสนับสนุนให้มีการแสดงผลงานการวิจัยสถานศึกษา
  4.การส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน

                    การปรับปรุงการเรียนการสอน  ที่บรรลุผลการเรียนของนักเรียนในระดับสูง
     บรรยากาศในทางบวกความคาดหวังสูงในนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนถานศึกษา         
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษา
          การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
 กล่าวโดยสรุป
การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิชาการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน