เด็กจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในรั้ว มมส (Heading1)

 การจัดการความรู้ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ทีมงานที่ไปดูงานจากโรงเรียนสัตยาศัย (คลิก) และ จากโรงเรียนรุ่งอรุณ(คลิก) มาร่วมทบทวนบทเรียนกันที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มมส ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 เราคงจะได้นำบทเรียน มาวิเคราะห์ และ ทำสัญญาใจไฟปรารถนาร่วมกัน สนใจมาร่วม "ลปรร" ด้วยกันได้ครับ

พุทธทาส 

ส่วนช่วงบ่าย ทีมงานศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพได้รับเชิญ จากคณะแพทยศาสตร์ให้ไปจัดกิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๗๐ ท่าน

 ถ้านำคำท่านพุทธทาสมากล่าว ท่านว่า "เด็กจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต"

 ขยายความตามหนังสือ ที่ได้มาจากโรงเรียน "รุ่งอรุณ" บรรยาย โดย ท่านพุทธทาส เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๑ คือ

 เราจงพากันสร้างโลกโดยผ่านทางเด็ก อย่างถูกต้องเสียแต่บัดนี้เถิด อย่าปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมเลย จึงจะเป็นการกระทำที่มีความรับผิดชอบอย่างสูงสุด ของบิดามารดาครูบาอาจารย์ แห่งยุคนี้ เป็นยุคแห่งสติปัญญา"

 หนังสือเล่มนี้ ท่านบรรยายไว้ ๒๐ ปีที่แล้ว ทันสมัยมากครับ

 การประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่านพุทธทาส เห็นทะลุมา ๒๐ ปีแล้วครับ(Heading2)

JJ2008

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
 • ประเด็นการจัดการศึกษาของรุ่งอรุณและของสัตยาไส
 • เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างครับ
 • ขอบคุณที่ท่านอาจารย์หมอแนะนำหนังสือดีๆๆครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต

 • การจัดการศึกษาที่โรงเรียนสัตยาไส
 • ใช้หลัก "คุณธรรมนำความรู้"
 • สร้างคนดี เชิดชูคุณธรรม
 • คนดีจะช่วยกันทำให้เกิด Team Learning
 • คนเก่งได้เพราะทีมคนดี
 • การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ใช้โรงเรียนเป็น สถานที่เรียนรู้ เป็นองค์การเรียนรู้
 • ครูและนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันแบบธรรมชาติ
 • การจัดห้องเรียนเสมือนหนึ่งบ้าน ครูเหมือนพ่อแม่
 • เรียนรู้ร่วมกัน หุงหาอาหารทานร่วมกัน

ประทับใจยากจะบรรยาย

ท่านพุทธทาสเปรียบประดุจพระอาจารย์ครูจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านหมวดวุฒิชัย ถูกต้องครับ ท่านอาจารย์พุทธทาส สายตากว้างไกล มองอะไรทะลุ มาเป็นเวลานาน นับถือ นับถือ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญ

ขณะเดินทางมาเชียงราย ได้อ่านหนังสือ เรื่อง "บริหารงานอย่างไร? ในยุคโลกาภิวัตน์" ของท่านอาจารย์ประพนธ์ ผาสุขยืด

ที่ท่านอาจารย์ให้ผมยืมมาหลายสัปดาห์ มีโอกาสได้อ่านศึกษาจนจบทั้ง 50 หน้า ได้แนวคิดมากมายครับ โดยเฉพาะ องค์กรการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 3 อย่างที่สำคัญ คือ

 1. กระบวนทัศน์ผู้นำ
 2. การพัฒนากระบวนการ
 3. การพัฒนาคน

ส่วนหนึ่งที่คล้ายกับโรงเรียนสัตยาไส ในตำราเล่มนี้ คือ หลัก 3H

 1. Hand เรื่องของการพัฒนาทักษะ
 2. Head เรื่องของการพัฒนาความคิด ตัดสินใจ
 3. Heart เรื่องของการมีใจที่จะทำ

ขอบคุณครับกับหนังสือดีๆ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน Jack ยินดีครับ หนังสือดี ต้องขยายให้ท่านอื่นได้ เรียน ได้รู้ นอกจาก Hand+Head+Heart มีเสริมครับ คือ

 • Harmony ทำงานต้องประสานงาน ทั้งกาย วาจา และ ใจ
 • Humor มีอารมณ์ Joy and Join เกิด Joint เชื่อมสายใยชีวิต