AnthroCat-Thailand
นาย ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

การได้สัญชาติไทยโดยกำเนิด


การได้สัญชาติไทยโดยกำเนิด 

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๒๐ กำหนดให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติต้องเป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ซึ่งคำว่าการได้สัญชาติไทยโดยกำเนิดมีความหมายเช่นเดียวกับการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ อย่างไรจึงจะถือได้ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่เกิดจากบิดาและมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติไทย (บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วใน ขณะที่ผู้นั้นเกิด) ดูได้จากเอกสารสูติบัตรหรือใบเกิด หรือถ้าจะดูจากทะเบียนบ้านให้ดูที่เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้นั้น เลขหลักแรกจะต้องเป็นเลข ๑ หรือเลข ๒ แต่ถ้าเป็นเลข ๓, , หรือ ๘ และระบุว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทย จะต้องดูหลักฐานอื่นประกอบตามคำแนะนำเพิ่มเติม (๓)

๒. ผู้ที่เกิดจากมารดาเป็นคนสัญชาติไทย บิดาเป็นคนสัญชาติอื่น (มารดาต้องมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ผู้นั้นเกิด) ดูได้จากเอกสารเช่นเดียวกับคนที่ ๑

๓. ผู้ที่เกิดจากมารดาเป็นคนสัญชาติอื่น บิดาเป็นคนสัญชาติไทย กรณีนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดของ นั้นด้วย เพราะถ้าเกิดในประเทศไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสัญชาติ แต่ถ้าเกิดต่างประเทศ บิดาจะต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือบิดาต้องจดทะเบียนรับรองผู้นั้นเป็นบุตร จึงจะทำให้ผู้นั้นได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ดูได้จากเอกสารเช่นเดียวกับคนที่ ๑ โดยถ้าเอกสารระบุสถานที่เกิดเป็นต่างประเทศ จะต้องดูทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือทะเบียนรับรองบุตรประกอบด้วย

๔. ผู้ที่เกิดจากมารดาและบิดาซึ่งเป็นคนสัญชาติอื่นทั้งสองคน โดยบิดาและมารดาเป็นผู้ที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวอยู่ก่อนแล้วในขณะที่ผู้นั้นเกิด ดูได้จากเอกสารเช่นเดียวกับคนที่ ๑ และควรต้องดูใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาประกอบด้วย โดยดูวันที่ออกเอกสารใบสำคัญฯ เทียบกับวันเกิดของผู้นั้นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

(๑) กรณีไม่มีสูติบัตรหรือใบเกิด และเป็นผู้ที่เกิดจากบิดาสัญชาติไทย มารดาสัญชาติอื่น ให้ดูจากเอกสารหนังสือรับรองการเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดแทน (เอกสารที่นายอำเภอออกให้)

(๒) กรณีผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักโดยเลขหลักแรกเป็นเลข ๓ , , ๕ หรือ ๘ และรายการบิดาและมารดาของผู้นั้นในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นคนสัญชาติอื่น ให้ดูจากสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง การเกิดตาม (๑) และต้องดูใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาด้วย

(๓) กรณีผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักโดยเลขหลักแรกเป็นเลข ๓ , , ๕ หรือ ๘ และรายการบิดาและหรือมารดาของผู้นั้นในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นคนสัญชาติไทย ควรต้องดูหลักฐานของบิดามารดาว่าได้สัญชาติไทยมาอย่างไร เช่นบางคนอาจได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือบางคนได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีผลต่อการได้สัญชาติของบุตร ทั้งสิ้น ทั้งนี้หลักฐานที่ควรต้องดูได้แก่ สูติบัตรหรือใบเกิดของบิดามารดา หรือทะเบียนบ้านของบิดามารดาโดยดูว่าบิดาของบิดาและมารดา (ปู่และตา) และมารดาของบิดาและมารดา (ย่าและยาย) เป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่

(๔) กรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาเรื่องสัญชาติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ให้ประสานงานกับ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อตรวจสอบหลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับแบบกรอกประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (แบบ กดส. ๑-๐๑) ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดของผู้สมัครฯ

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครฯ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของผู้สมัครฯ หน้าที่มีรายการของผู้สมัคร และหน้าที่มีรายการบิดา และรายการมารดาของผู้สมัคร (กรณีบิดาและมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งเดียวกับผู้สมัคร)

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบิดาและมารดา ( เฉพาะกรณีบิดาและมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละแห่งกับผู้สมัคร ซึ่งอาจขอคัดสำเนารายการตามแบบ ท.ร.๑๔/๑ ที่สำนักทะเบียนแห่งใดแทนก็ได้)

๕. มรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต และไม่ปรากฏรายการของผู้ที่เสียชีวิตในทะเบียนบ้าน)

๖. ใบสำคัญการสมรสของบิดาและมารดา หรือทะเบียนรับรองบุตร (เฉพาะกรณีผู้สมัครฯ เป็นผู้ที่เกิดต่างประเทศ)

๗. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา (เฉพาะกรณีบิดาและมารดาเป็นผู้มีสัญชาติอื่นหรือไร้สัญชาติ)

๘. ใบสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยของบิดามารดา (เฉพาะกรณีบิดามารดาได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ)

 Source: http://www.dopa.go.th/TH/Data/mt0309_1_v96.doc

Download PDF file

หมายเลขบันทึก: 157564เขียนเมื่อ 5 มกราคม 2008 12:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี