แบบทดสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำชี้แจง

                ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ตอน

ตอนที่ 1 เป็นแบบถูกผิด  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ü หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย û หน้าข้อความที่ผิด               

  ตอนที่ 2                 อัตนัย ให้นักเรียนเขียนให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด …………

ตอนที่ 1 ข้อสอบถูกผิด

………… 1.  สารชีวโมเลกุล มี 4 ชนิดประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ำมัน
………… 2.  สารชีวโมเลกุล คือ สารอนินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก
………… 3.  ไขมันช่วยป้องกันการกระแทก
………… 4.  โปรตีนช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำ
………… 5.  วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย คือ วิตามิน A D E K
………… 6.  ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบที่เรียกว่า กลีเซอรอล
………… 7.  กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่างกันตรงที่ธาตุองค์ประกอบหลัก
………… 8.  สารที่ใช้ทดสอบปริมาณไขมันคือ คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (สารละลายสีฟ้า)
………… 9.  การที่จะเทียบปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวว่ามีปริมาณมากหรือน้อยให้ดูจำนวนหยดของสารทดสอบว่าใช้มากหรือน้อย
………… 10.  กรดไขมันสเตียริกเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
………… 11.  สบู่ ทำมาจากไขมันกับโซดาไฟ
………… 12.  กรดไขมันที่จำเป็นร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้
………… 13.  คอเลสเตอรอลช่วยสร้างน้ำดี
………… 14.  ในการทดสอบโปรตีนนั้นการที่เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปเพื่อละลายพันธะในโปรตีน
………… 15.  หน่อยย่อยของโปรตีน คือ กรดอะมิโน
………… 16.  เคราติน เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ สร้างเล็บ
………… 17.  มอโนแซ็กคาไรด์คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
………… 18.  การทดสอบหาน้ำตาลยิ่งมีตะกอนเกิดขึ้นมากแสดงว่ามีปริมาณน้ำตาลมาก
………… 19.  ปริมาณความต้องการของโปรตีนยิ่งอายุมากก็ยิ่งต้องการมาก
………… 20.  ถ้าร่างกายได้รับปริมาณไขมันไม่เพียงพอจะทำให้ผิวหนังหลุดลอก
     

ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย

1.       สารที่ใช้ทดสอบไขมันและน้ำมัน คือ

2.       สารที่ใช้ทดสอบโปรตีน คือ

3.       สารที่ใช้ทดสอบหาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว คือ

4.       ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน คือ

5.       ปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชัน คือ

6.       ให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของสารชีวโมเลกุล

1     2 3

8    

สาร

ชีวโมเลกุล

4

7     

6 5