จาก Patho OTOP สู่ R2R ที่ มอ.

จาก Patho OTOP สู่ R2R ที่ มอ.

            วันที่ ๑๑ กพ. ๔๙ เป็นวันที่ผมมีความสุขมาก     เพราะได้ไปเห็นความสำเร็จหลากหลายมิติของ KM ที่ภาควิชาพยาธิวิทยาใช้ดำเนินการโครงการ Patho OTOP     โครงการนี้ได้เคยนำเสนอในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒     และ รศ. พญ. ปารมี กับ คุณชวดี (พี่เม่ย) ได้นำมาเล่าใน บล็อก Gotoknow อยู่แล้ว
            ความสำเร็จที่ผมเห็นมีหลายมิติ     มิติหนึ่งคือกิจกรรมบางโครงการใน Patho OTOP เป็นการเอาข้อมูลจากงานประจำมาทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำนั้นเอง     และเมื่อเกิดผลสำเร็จก็ได้ทั้งผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการ และได้ผลสำเร็จสู่การพัฒนางานประจำนั้นเอง     เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ผลถึง ๔ ต่อ     คือผลต่อการพัฒนาคนเป็นประการที่ ๓    และผลต่อการสร้างบรรยากาศที่ทำงานให้เป็น “ที่ทำงานน่าอยู่” ให้ความสุข ความภาคภูมิใจ เต็มไปด้วยความสามัคคี ความเคารพซึ่งกันและกัน   
           ศ. นพ. วิญญู มิตรานันท์ อดีตหัวหน้าภาควิชา มาบอกผมว่ากิจกรรม Patho OTOP ทำให้ได้ paper ผลงานวิจัยถึง 2 paper    คือเรื่องเพิ่มคุณภาพเกร็ดเลือดที่ให้แก่ผู้ป่วย ทำให้ปริมาณเกร็ดเลือดที่เอาไปให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง ๔๐%    กับเรื่องวิธีนับ reticulocyte วิธีใหม่ที่นับได้เร็วมาก
           ผมไปฟังการประชุมกลุ่ม ๑    คุณสมแข พวงเพชร  หน่วยพันธุศาสตร์เล่าเรื่องการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของลักษณะน้ำคร่ำ สำหรับตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์    ใช้วิธีวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา    ได้ผลที่น่าเชื่อถือ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของน้ำคร่ำที่เจาะ ไม่ให้มีเลือดปน    ผมมองว่าน่าจะเป็นผลงานประเภท R2R อีกผลงานหนึ่ง
          ขอชักชวนให้ อ. หมอปารมีนำเรื่องนี้มาเล่าใน บล็อก อย่างย่อๆ     แบบเล่าให้คนทั่วไปฟัง    พอให้เห็นพลังของ Patho OTOP สู่ R2R

วิจารณ์ พานิช
๑๑ กพ. ๔๙
บนรถตู้ไปสนามบินหาดใหญ่  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ปารมี
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
ขอคุณอาจารย์ที่แนะนำค่ะ