แก่นความรู้ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนางาน”

แก่นความรู้ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนางาน จากเรื่องเล่าความประทับใจในการทำโครงการ Patho Otop

1. ตัวบุคคล (สมาชิกทีม)

 • ทำด้วยความสมัครใจ
 • มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ มีความเพียร
 • มีประสบการณ์หน้างาน
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ในโครงการ ปฎิบัติตามของข้อตกลงของทีม
 • ให้เวลางานมากขึ้น
 • ทำงานอย่างเป็นระเบียบ ละเอียด จัดเป็นหมวดหมู่และทำงานเป็นขั้นตอน
 • กล้าแสดงออก ไม่ปิดกั้นตนเอง  ยอมรับความเห็นผู้อื่น
 • กล้าเผชิญหน้ากับลูกค้า จะได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูล

2. พี่เลี้ยง

 • ให้คำแนะนำ
 • ให้กำลังใจ
 • กระตุ้นการทำงานให้มีการริเริ่มโครงการ
 • ติดตามงานสม่ำเสมอ
 • ช่วยปรับปรุงภาษา รายงาน การนำเสนอ

3. หัวหน้าหน่วยงาน

 • ให้อิสระในการทำงาน

4. ที่มาของโครงการ

 • การบันทึกข้อมูล สถิติต่างๆ ของงานไว้ จะได้แหล่งข้อมูลในการเลือกปัญหา
 • การไปดูงานจากที่อื่น และนำกลับมาถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงาน

5. การทำงานของทีม

 • เสนอความคิดใหม่ๆ แบบพี่-น้อง  มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
 • มีการประชุมเป็นระยะ
 • จัดทำ list รายการที่ต้องการทำ และประชุมเพื่อประเมินตาม list อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความสามัคคี
6. การประสาน และการสื่อสาร
 • ประสานงาน และสื่อสารโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้ทราบ แม้จะเป็นระดับที่สูงกว่า
 • พูดคุยหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานคล้ายกัน เพื่อให้เกิดแนวทางเดียวกัน
 • กล้าออกไปประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกภาค เพื่อให้งานสำเร็จ

7. แรงเสริม

 • รางวัล
 • การได้รับการยอมรับจากภาควิชา หรือคณะฯ กระตุ้นให้อยากทำงานต่อ
 • การได้รับการช่วยเหลือ หรือร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วจะนำแก่นความรู้ไปทำอะไรต่อ
 • (ทั่วๆ ไป)  นำไปประเมินการทำงานของตน/กลุ่ม ว่าเรายังขาดปัจจัยข้อใดบ้าง และจะพัฒนาได้อย่างไร เพื่อให้การพัฒนางานต่อๆ ไป ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้น
 • (เฉพาะเจาะจง)  เมื่อคิดโครงการ Otop 2 ได้แล้ว ก็วิเคราะห์โครงการที่จะทำว่า ต้องอาศัยปัจจัยแห่งความสำเร็จข้อใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (0)