งานสารนิพนธ์

บุคลากร
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ                  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ( ตัวแปรอิสระ )
1. บุคลากร
        บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงานตามกระบวนงานต่างๆ ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงกระบวนการเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ตลอดจนการมอบหมายงาน
          ในการวิเคราะห์บุคลากรเกี่ยวกับการตรวจราชการนั้นเป็นเรื่องของการพิจารณาถึงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ รวมทั้งกระบวนการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อันประกอบด้วยประเด็นรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Disaster Research_งานวิจัยด้านสาธารณภัยความเห็น (0)