นายปรวุฒิ แก้วมี

ส่งงาน km

1.) การจัดการความรู้คณะแพทย์ มอ .

คณะแพทย์ของ มอ . ได้จัดทำเว็บไซด์ ซึ่งในเว็ปจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์จริง ให้แพทย์ พยาบาล โดยจะเป็นการทำกัน ติดต่อกันภายในองค์กร

2.) บริษัท True

บริษัท True เป็น ผู้ซึ่งเกี่ยวกับการสื่อสาร ให้บริการสื่อสารของประเทศ บริหาร อินเตอร์เน็ต

วิสัยทัศน์ ของ True เป็นการให้บริการด้านการสื่อสารและมุ่งตอบสนองเป็นหลัก

กระบวนการทำงานประกอบด้วย

1. การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรม

2. การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

3. การจัดหากระบวนการ

4. การเรียนรู้

5. การจัดและติดตามประเมินผล

6. การสร้างแรงจูงใจ

3.) กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายหลัก คือ การต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมงาน จะจัดวางเป้าหมาย และ กำหนดแนวทางการบริหาร

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน จะดำเนินงานตามเป้าหมาย

3. ขั้นตอนติดตามและประเมินผล ดูผลว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ หาจุดบกพร่อง และมีการปรับปรุง แก้ไข

4.) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย

อุดมการณ์ มีดังนี้

- ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

- ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ

- เชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

- กลยุทธ์ คือ เน้น คุณธรรม มีเหตุผล การสรรหา

5.) บริษัท TOYOTA

ใช้หลัก 5 whys คือ การปฏิบัติมีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ โดยมีการตั้งคำถามในการทำงานขึ้นมา 5 ประการ (หลัก 5 whys) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา

และแก้ไขปัญหา

6.)Gotoknow

gotoknow.org เป็นweb สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำความรู้ที่มี และ นำประสบการณ์ต่างๆถ่ายทอดและจัดลงผ่านทาง blog อย่างเป็นขั้นตอน

7.) . .

การจัดการความรู้ของ ส.ค.ส.มีดังนี้

- สนับสนุน

- จัดสรรแบ่งงาน

- กำหนดโจทย์และตีโจทย์

- แบ่งกลุ่มการทำงาน จากกลุ่มใหญ่ไปกลุ่มเล็ก

- มีการเล่าเรื่องตามประเด็นและสรุป

- นำความรู้ทั้งหมดที่มีมารวบรวม

- นำข้อมูลย่อยจัดเข้ากลุ่มใหญ่

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- จัดเวลาทำงานให้เหมาะสม

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำ โดยจัดลงผ่านทาง blog 8.) ไม้เรียง

คือ ตำบลหนึ่งใน อำเภอ ขลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ราคาของยางพารานั้นไม่สามารถกำหนดราคาได้ ไม่มีการกำหนดราคาไว้ตายตัว ซึ่งไม่เป็นแน่นอน

มหาลัยชีวิตของไม้เรียง ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จะศีกษางานและพัฒนางานขายในชุมชนไม้เรียงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9.) กรมอนามัย

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลขององค์กร และมีการสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชม เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพให้ดีขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

10.) โรงเรียนชาวนา

จัดตั้งโดยการรวมตัวของชาวนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการที่จะไม่ให้ใช้สารเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้สมุนไพรต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

กระบวนการสำคํญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา

-เวทีชาวบ้าน

-เวทีวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการ

-เวทีอิ่นๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา

11.) โรงพยาบาลศิริราช

ในการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช จะมีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายของระบบความรู้ โดยศิริราชจะมีเครือข่ายเป็นของตัวเองและมีการติดต่อกับเครือข่ายของหน่วยงานอื่น จะมีการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ทันสมัยและทัดเทียมกับองค์อื่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km ทำให้ผมเรียนได้ดีขึ้นความเห็น (0)