poommyjung ส่งงานแล้วน่ะ

อาจารย์ตรวจดีดีให้คะแนนเยอะๆน่ะคะแนนกลางภาคผมน้อย
1.การจัดการความรู้คณะแพทย์ มอ.
               เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักศึกษาแพทย์ ม อ เป็นหลัก การกำหนดหารทำ km ของคณะแพทย์ ม อ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่หมอนักศึกษาแพทย์ โดยอาศัยเว็บบอร์ด
2.บริษัท True
          วิสัยทัศน์ของ True  คือ เป็นการให้บริการด้านการสื่อสารมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
           กระบวนการทำงาน
           1.การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรม
           2.การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร
           3.การจัดหากระบวนการ
           4.การวัดและติดตามประเมิณผล
           5.การสร้างแรงจูงใจ
3.เกษตร
           กรมส่งเสริมการเกษตร จะเน้นพันธกิจเป้นหลัก คือ การต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  มีการดำเนินงาน  3  ขั้นตอน  ดังนี้
           1.ขั้นตอนการเตรียมการ
           2.ขั้นตอนการดำเนินงาน
           3.ขั้นตอนติดตามและประเมินผล 
4.บริษัทปูนซีเมนต์
           อุดมการณ์
         . ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
          . ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ
          . เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
          .ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
           กลยุทธ์ 
               .มีความเป็นธรรมมีเหตุผล
               .กระบวนการสรรหา
               .อบรมและพัฒนา
              
5.บริษัท TOYOTA
           ใช้ 5 whys  คือ การปฏิบัติมีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์  โดยมีการตั้งคำถามในการทำงานขึ้นมา  เรียกว่า  หลัก 5 whys  เพื่อใช้แก้ปัญหา
6.gotoknow.org
          
ขั้นตอนการใช้เวป มีด้วยกัน 3 สเต็ป
1.        สมัครสมาชิก
2.        สร้างบล็อก
3.        บันทึกบล็อก
ประโยชน์ที่ได้จากเวปนี้ คือ
1.        ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้
2.        ใช้หาข้อมูลที่ตนสนใจ
3.        สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในเวปได้
4.        เป็นกระดานข่าว
5.        ใช้ค้นหาการทำงานขององค์กรต่างๆ
7.ส.ค.ส
            วิธีการจัดการความรู้
สนับสนุนการศึกษา km
กำหนดหัวปลาให้ชัดเจน
ตีหัวปลาให้แตก
นำเสนอความรู้
มีการเล่าเรื่องตามประเด็น
นำความรู้มาร่วมกัน
แนวทางการทำงาน

สร้างขีดความสามารถในด้านการจัดความรู้
สร้างกระแสการจัดความรู้ในสังคไทย
ปัจจัย

การเตรียมงานก่อนการจักการ km
เตรียมสถานที่
การเตรียมออกแบบห้องประชุม
ระยะเวลามีการจัดการจะมีวันไม่เกินหนึ่งวัน
8.ไม้เรียง
                      มหาวิทยาลัยชีวิตไม้เรียง  มีการเรียนการสอนหลายสาขาด้วยกัน  การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต คือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน จะศึกษางานและพัฒนางานภายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ไม้เรียง เป็นชื่อ ตำบลหนึ่งใน อ.ขวาง จ.นครศรีธรมราช  ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้
9.กรมอนามัย
หน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ประมวลภาพความรู้
เชื่อต่อศูยน์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประมวลความรู้
เป็นศูยน์เครือข่ายคอมของความรู้
สนับสนุนเผยแพร่ความรู้
พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์
ในเว็บมีสามส่วน

ฐานข้อมูลความรู้
แหล่งค้นหาความรู้
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ชุมชนและการปฎิบัติงาน
10.โรงเรียนชาวนา
            เกิดจากการรวมตัวของชาวนาในจ.สุพรรณบุรี            
 กระบวนการสำคัญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา
            เวทีชาวบ้าน
            เวทีวิชาการ
            เวทีสนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา
11.โรงพยาบาลศิริราช
            เป็นการจัดการทำ km ของโรงพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าและง่ายต่อการทำงานของพนักงานในโรงพยาบาลและในเว็บของโรงพยาบาลจะมีการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รู้เป็นแนวการทำ km แบบแอนนิเมชั่นเป็นการสอดแทรกความรู้ของการจัดทำkmให้ผู่ที่เยี่ยมชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาจารย์อย่าให้ผมติดเอฟน่ะครับความเห็น (0)