อีกมุมมองของการทำงานเป็นทีม

ปัจจุบันนิสิต นักศึกษา หรือ ผู้ปฏิบัติงานมักร้องขอให้ทำงานเป็นทีม หรือ เป็นกลุ่มมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้พยายามส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษาทำงานเป็นทีม พบว่าหลายครั้ง การทำงานเป็นทีมที่ว่า ไม่ใช่การทำงานที่เป็นทีมอย่างจริง ๆ

   นักศึกษามักทำงานเป็นทีมในรูปแบบนี้ มีนักศึกษาคนหนึ่งทำงานเพียงอย่างเดียว ที่เหลือ คือ ผู้ช่วยงาน เช่น ให้กำลังใจ หาซื้อของว่างให้ ร้องเพลงให้ฟัง นี่คือสิ่งที่นักศึกษาบอกว่าทำงานเป็นทีม

   หน่วยงานแห่งหนึ่ง/คณะกรรมการชุดหนึ่ง นิยมทำงานเป็นทีม เมื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ หลาย ๆ คนมักตอบว่า ช่วย ๆ กันเป็นทีมไม่ต้องเป็นห่วง

    การทำงานเป็นทีม ควรมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แลกเปลี่ยนกระบวนงานในการส่งมอบ หรือ ส่งต่อ มีการสรุปมิติในการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเมือแยกย้ายกันไปทำงานแล้ว จิ๊กซอแต่ละชิ้นจะต่อกันได้อย่างสนิท การทำงานเป็นทีม ควรกำหนดความรับผิดชอบ และหน้าที่อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานโดยตนเองได้ และ สามารถเชื่อมต่องานกับทีมงานต่าง ๆ ได้ มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศข้ามสายงาน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)