10 rules for Great King

10 rules

 

 

ทศพิธราชธรรมมี 10 ข้อ คือ

1.ทาน                 การให้ทรัพย์สินสิ่งของ

2.ศีล                   ประพฤติดีงาม

3.ปริจจาคะ       ความเสียสละ

 4.อาชชวะ         ความซื่อตรง

5.มัททวะ           ความอ่อนโยน

6.ตบะ           ความทรงเผากิเลสตัณหา ไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญ

7.อักโกธะ         ความไม่กริ้วโกรธ

8.อวิหิงสา        ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน

9.ขันติ               ความอดทนเข้มแข็ง ไม่ท้อถอย

10.อวิโรธนะ   ความไม่คลาดธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (1)

ญ.เกต
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงค์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ณ พระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย พระองค์ได้ทรงเปล่งพระธรรมราชวาจาเป็นราชโองการว่า

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปกครองราชอาณาจักรไทย โดยทศพิธธรรมจริยา ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ครองราชย์....

ขอขอบคุณข้อความเหล่านี้ ที่ได้จากรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม