สรุปบทความ

เพื่อนำมาทบทวนได้
1.การจัดการความรู้คณะแพทย์ มอ.
          ทางคณะแพทย์ของ มอ. จะมีการแชร์ความรู้กันผ่านทางเว็บไซด์  ให้แพทย์  พยาบาล  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  มีการแชร์ความรู้จากประสบการณ์จริง  ส่วนใหญ่จะรู้กันภายในองค์กร
2.บริษัท True
          วิสัยทัศน์ของ True  คือ เป็นการให้บริการทางด้านการสื่อสารและมุ่งตอบสนองเป้าหมายหลัก
           มีกระบวนการทำงานดังนี้
           1.การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรม
           2.การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร
           3.การจัดหากระบวนการ
           4.การเรียนรู้
           5.การวัดและติดตามประเมิณผล
           6.การสร้างแรงจูงใจ
3.กรมส่งเสริมการเกษตร
           กรมส่งเสริมการเกษตร จะเน้นพันธกิจเป้นหลัก คือ การต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  มีการดำเนินงาน  3  ขั้นตอน  ดังนี้
           1.ขั้นตอนการเตรียมงาน  จะจัดวางเป้าหมาย  กำหนดแนวทางการบริหาร
           2.ขั้นตอนการดำเนินงาน จะดำเนินงานตามเป้นหมาย
           3.ขั้นตอนติดตามและประเมินผล  จะติดตามดูผลว่าประสบความสำเร็จหรือไม่  มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วนำมาประเมินผล  เพื่อจะปรับปรุง แก้ไข
4.บริษัทปูนซีเมนต์
           มีอุดมการณ์ดังนี้
           - ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
           - ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ
           - เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
          - ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
           - มีกลยุทธ์  คือ เน้นคุณธรรม มีเหตุผล และการสรรหา
5.บริษัท TOYOTA
           ใช้หลัก 5 whys  คือ การปฏิบัติมีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์  โดยมีการตตั้งคำถามในการทำงานขึ้นมา  5  ข้อ  เรียกว่า  หลัก 5 whys  เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา
6.gotoknow
           เป็น  wab  สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จถ่ายทอดผ่านทาง  บล็อก
7.ส.ค.ส
            การจัดการความรู้มีดังนี้
           - สนับสนุน
           - จัดแบ่งงาน
           - กำหนดโจทย์และตีโจทย์
          - แบ่งกลุ่มทำงาน
           - มีการเล่าเรื่องตามประเด็นและสรุป
           - นำความรู้ทั้งหมดมารวบรวม
           - นำข้อมูลย่อยจัดเข้ากลุ่มใหญ่
           - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           - จัดเวลาทำงานให้เหมาะสม
           - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำ  โดยบล็อก
8.ไม้เรียง
           ไม้เรียง คือ ตำบลหนึ่งใน อ.ขวาง จ.นครศรีธรมราช  ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้เนื่องจากการขายยางพาราไม่มีการกำหนดราคาไว้ตายตัว
            มหาวิทยาลัยชีวิตไม้เรียง  มีการเรียนการสอนหลายสาขาด้วยกัน  การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต คือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแชรืความรู้ร่วมกัน จะศึกษางานและพัฒนางานภายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.กรมอนามัย
            มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งองค์กร และสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
            การจัดการองค์กร  คือ 
            - ฐานความรู้
            - เครื่องมือในการสื่อสาร
            - เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมสุขภา
10.โรงเรียนชาวนา
            เกิดจากการรวมตัวของชาวนาในจ.สุพรรณบุรี  หลักสูตรมุ่งเน้นการทำนาไม่ใช้สารเคมี และการกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สมุนไพรต่าง ๆ
            กระบวนการสำคัญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา
           - เวทีชาวบ้าน
           - เวทีวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ
           - เวทีอื่น ๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา
11.โรงพยาบาลศิริราช
            การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช  จะเน้นเรื่องของแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายของระบบความรู้  โดยมีเครือข่ายของหน่วยงานศิริราชเองและเครือข่ายของหน่วยงานอื่น เป็นการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ทันกับองค์อื่น

13.AIS

การพัฒนาความรู้อันเนืองมาจากการต่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

     การสร้างวิทยากรภายใน

        -การกำหนดขอบเขต

        -การกำหนดชือหลักสูตร

        -แต่งตั้งค ระทำงาน

        -จัดทำคู้มือการสอน

              1.กำหนอจุดประสงค์หลักของหลักสูตร

              2. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร

   ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน

        -เขียนแผนการสอน

        -จัดทำสือการสอนและอุปกร

        -จัดทำคู้มือผู้สอนบรรจุเอกสารลงในแฟ้ม

        -ทดสอบสอน

        -ติดตามผล

        -ขึ้นเวทีจริง

        -ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปความเห็น (0)