รายชื่อการแบ่งกลุ่มผู้วิจารณ์งานวิจัย

หัวข้อการนำเสนอวิจารณ์งานวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
รายวิชา พย 615 วิจัยทางการพยาบาล

หัวข้อ 1.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออก
( Factors related to exercise among professional nurses in the Eastern Regional Hospitals)

 1.  นางสาววรางคณา   เลี้ยงตน
 2. นายอภิชาติ  ธิติพิยาภรณ์

หัวข้อ 2. วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก
( Health-promoting Lifestyle Among High School Students in Eastern Region )
 1. นางอุษา    ทัศนวิน
 2. นางสาวธัญญา    มนต์ศิลป์
 3. นางณัฐธยาน์    ประเสริฐอำไพสกุล

หัวข้อ 3. การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในชุมชนต่อการป้องกันมะเร็งเต้านม
( Participatory Health Development of Women in Community to Preventive Breast Cancer )
 1. นางศรีสุดา    เจียะรัตน์
 2. นางสาวศิริกมล    กันศิริ
 3. นางสาวนรกมล   ใหม่ทอง

หัวข้อ 4. การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารักษาในโรงพยาบาล
( Transition in the lives of hospitalized elderly women after having sustained hip fracture )
 1. นางสุกัญญา    คุณกิตติ
 2. นางสาวอมรรัตน์    ชอบธรรมดี
 3. นางสาวรุ่งศิริ    ลิ้มสุขสันต์

หัวข้อ 5. ระยะเวลารอคอยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช
( Waiting Time and Related Factors Among Patients in Emergency Department at Buddhachinaraj Hospital )
 1. นางสาวธนพร  บุญมุสิก
 2. นางสาวพัชรินทร์  คมขำ
 3. นางสาววรัญญา  ทองคงอ่วม

หัวข้อ 6. การลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับโดยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
( Redution of the Incidence of Pressure Sore by Improving Quality of Nursing Care )
 1. นายศราวุธ  อยู่เกษม
 2. นางสาวเสาวลักษณ์  ค้าของ
 3. นางสาวศิริขวัญ  พรหมจำปา

หัวข้อ 7. พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
( Health Seeking Behaviors Among the Elderly in Muang District Chiang Mai )
 1. นางจารุณี  จันทร์เปล่ง
 2. นางสาวสมฤทัย  ปานเจริญ
 3. นางสาวภัชธีญา  บุญพล

ไฟล์รายชื่อ
Download Here

เพื่อนๆสามารถดูแนวทางการวิจัยได้ตามลิ้งข้างล่างนี้

แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ประกาศ#วิจัยทางการพยาบาล#พย.615

หมายเลขบันทึก: 14941, เขียน: 09 Feb 2006 @ 21:57 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 07:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)