การทำงานในปัจจุบันภายใต้ภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น ทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุข ครอบครัวมีความสุข สังคมมีความสุข

  1. ค้นหาความต้องการของตัวเราเอง (ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น)
  2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง เพื่อนำไปหาข้อสรุปในการดำเนินชีวิต