ร่างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง (2): กลยุทธ์


แผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนที่ในระดับมหภาค เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีพลัง

 แผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแผนที่ในระดับมหภาค เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีพลัง  ภาคส่วนต่างๆสามารถกำหนดปรับแผนของตนเองได้โดยไม่ลืมภาพรวมการก้าวเดินในระดับมหภาคของสังคม

ยุทธศาสตร์ 1  ยกระดับคุณธรรมในสังคม โดยสร้างวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมองค์กร และธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ

กลยุทธ์  1  ส่งเสริมยกย่องคนดีในสังคม    

กลยุทธ์  2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนทุกระดับ

กลยุทธ์  3  ยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  

ยุทธศาสตร์ 2  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธ์  1  สร้างปรัชญาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และการศึกษาเพื่อชีวิต         

กลยุทธ์  2  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในทุกภาคส่วน

กลยุทธ์  3  บูรณาการภูมิปัญญา และความรู้สมัยใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์  4  สร้างการรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์

  

ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

กลยุทธ์  1  พัฒนาคนและสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น         

กลยุทธ์  2  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

 กลยุทธ์  3  บูรณาการเศรษฐกิจชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ

  

ยุทธศาสตร์ 4  ส่งเสริมการเมืองแบบมีส่วนร่วมและการเมืองท้องถิ่นแบบสมานฉันท์

 กลยุทธ์  1  สร้างการยอมรับความแตกต่างทางความคิดและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์  2  สนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและชุมชน

กลยุทธ์  3  ยกระดับความโปร่งใสของกิจกรรมทางการเมือง

  

ยุทธศาสตร์ 5  ฟื้นฟูทรัพยากร  การจัดการพลังงาน  ขยะและมลภาวะ

 กลยุทธ์  1  สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการฟื้นฟู    อนุรักษ์ทรัพยากร  พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  2  กำหนดวาระแห่งชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์  3  สร้างกลไกจูงใจในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 6  ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

 กลยุทธ์  1  สร้างปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต 

กลยุทธ์  2  สร้างวัฒนธรรมการออมและสร้างวินัยในการใช้จ่าย 

กลยุทธ์  3  ส่งเสริมการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

ลยุทธ์  4  ลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค

  
หมายเลขบันทึก: 147594เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2007 12:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 16:42 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

แวะมาเยี่ยมชม อยากจะรบกวนได้ขอเสนอแนะการทำยุทธศาตร์ ,แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท