วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อย่าระบายความเครียดให้ผู้รับบริการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 


     เช้าวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ผมได้ติดตามไปส่งทีม ก.พ ของท่านอาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ และ ท่านอาจารย์อุดม ม่วงเกษม ทั้งสองท่านไปเป็นวิทยากรเรื่อง การบริหารภาครัฐแนวใหม่ กับการพัฒนาบริการสุขภาพ ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๔๙ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น ( Link) ณ โรงแรมเจริญธานี

     วิทยาลัยแห่งนี้เปิดเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัยตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ เป็นโรงเรียนที่ ๓ ของประเทศไทย ๒๕๐๘ รับ ม.๖ ผลิตได้ ๓๖ รุ่น ๒๕๐๖ เป็นสาขาสาธารณสุขชุมชน ๓๗-๔๑ ประกาศพยาบาลระดับต้น ๓๘ ย้ายไปตำบลบ้านเป็ด เปิดโดยพระเทพรัตนราชสุดาเมื่อ ปี ๔๒ มีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และ พยาบาลหลักสูตร ๒ ปี มีการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีชุมชนเป็นฐาน มีการปฏิบัติในสถานทีจริงต่างๆในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง และ ผ่านการประเมินจาก สมศ ในปี ๒๕๔๖ มีการหลักสูตรการบริหารการสาธารณสุขไปกว่าสิบกว่ารุ่น รวมทั้งมีนักศึกษามาจากประเทศภูฐานเข้ามาเรียนที่นี่   

     วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการเชิญศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯมารับรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่ และ มีการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ


    ท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุนทร กล่าวต้อนรับ และมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องน่านำมาเรียนเสนอครับ

    การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี และ ได้รับฟังการบรรยายวิชาการ การบริหารภาครัฐแนวใหม่จะกระทบกับการทำงานของทุกหน่วยงาน  ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ มีความเครียดเนื่องจากต้องทำงานให้ได้ตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล การทำงานในปัจจุบันมีโจทย์และการบ้านตลอดเวลา และยังต้องทำงานแข่งกับเวลาให้ทัน การทำงานต้องมีการติดตามและประเมินผล การทำงานข้าราชการอย่าเครียด และ อย่าระบายความเครียดไปให้กับผู้รับบริการ


     หลักบริหารจากการดูอเมริกันฟุตบอล คือ ทีมงานผู้จัดการและโค้ช ทำงานอย่างมีความสุขทำให้ชนะในการเล่น ดังนั้นอย่านำความเครียดไประบายกับประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ วิธีการแก้ความเครียด ต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการ
     วิชาบริหารนั้นยากเรียนมาแต่เอาไปใช้ทั้งหมดไม่ได้ ต้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะองค์กรแต่ละแห่ง เครื่องมือในการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรคงที่
     สุดท้ายขอให้มีความสุข และ สนุกในงาน ทำจิตใจให้สดชื่นเบิกบาน ตั้งสมาธิก่อนทำงาน ตั้งจิตเพื่อการให้บริการที่ดี ตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ให้ความรู้สึกที่ดีจากผู้รับบริการ ให้เขาประทับใจเรา ต้องมีศิลปะในการทำงานกับคน และ ขอให้ “นำประสบการณ์ในการทำงานมาถ่ายทอดกัน โดยเรียนรู้จากสิ่งที่เคยทำผิดพลาด” และ ควรมีการ “ถามวิทยากรในเชิงสร้างสรรค์”

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)