สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตื่นตัว"การจัดการความรู้"

เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 และสุพรรณบุรี เขต 2 ศึกษา-ดูงาน"การจัดการความรู้"ที่จิระศาสตร์

การจัดการความรู้อยู่ในความสนใจของคนทุกวงการ
จากสภาพปัจจุบันปัญหาในการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ พบว่าส่วนหนึ่งมีความสำเร็จก้าวหน้าไปพอสมควร โดยเฉพาะการปรับหลักสูตรสถานศึกษา แต่อีกด้านหนึ่งก็อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กล่าวคือ "เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข" จึงมีสถานศึกษาส่วนหนึ่งที่หันมาจับประเด็นและลงมือปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม โดยการนำเอาแนวคิด วิธีการจัดการความรู้ KM: Knowledge Management มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ก้าวใหม่ ก้าวมั่น ก้าวไปพร้อมๆกัน
ในการจัดการความรู้ในหน่วยงานสถานศึกษา นับเป็นก้าวใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยท่านผู้อำนวยการจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ในฐานะผู้บริหารต้นแบบ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และคณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสถานศึกษาแบบองค์รวมให้เป็น"องค์กรแห่งการเรียนรู้" จึงพยายามพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้เป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้"  เพราะมีความเชื่อว่า "ต้องสร้างคนก่อนสร้างงาน"  ถ้าหากครูเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความรู้ความสามารถแล้ว เชื่อแน่ว่าจะสามารถนำประสบการณ์ความรู้และแบบอย่างที่ดีไปอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีได้ สมกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่า "จิระศาสตร์ฉลาดและมีคุณธรรม"

ดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิด กระบวนการจัดการความรู้ จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และท่าน ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด แห่งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)แล้ว จึงมีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า โรงเรียนเดินมาถูกทางแล้ว  ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดการความรู้ในโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยามาค่อนข้างยาวนาน นับตั้งแต่เริ่มมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาครูเข้ามาบริหารงานร่วมกับคณะผู้บริหารตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ต่อจากนั้นก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย เช่น กรรมการสายชั้น กรรมการครอบครัวสัมพันธ์เอื้ออาทร กรรมการผู้ปกครองเครือข่าย กรรมการกลุ่ม STAR (Small Team Activity relationship) เป้นต้น  กรรมการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการจัดการความรู้ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานทุกรูปแบบ  ดังนั้นจังหวะก้าวของการจัดการความรู้ของครู ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จึงพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันโดยมี สคส.เป็นที่ปรึกษา และมีทีมงานคณะผู้บริหารเป็น "คุณเอื้อ" "คุณอำนวย" ให้เป็นอย่างดี

การจัดการความรู้จากครูสู่ผู้เรียน
จากการที่โรงเรียนได้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยให้ศิษย์กับครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน โดยเฉพาะในแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีอย่างหลากหลายในบริเวณรอบๆโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  พิพิธภัณฑ์เรือไทย"อาจารย์ไพฑูรย์"
ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ สนองแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นต้น  สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ "บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู" เป็นผลให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียน เกิดฉันทะขึ้นในใจ และในที่สุดก็มีความเพียรพยายามค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด รวมทั้งการสอบถาม สัมภาษณ์ผู้รู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้มีประสบการณ์ ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น


พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เมื่อโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา โดยการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้ว  ก้าวต่อไปคือ ความพยายามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ  ดังที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ถึงสองครั้งสองครา  ด้วยมีเจตนาที่จะให้ครูและผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ได้มีโอกาสมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด" เมื่อปีที่แล้ว(รายละเอียดสืบค้นได้จาก Webblog gotoknow หรือ ค้นเว็บไซต์ jirasart.com) นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายนักจัดการความรู้ รวมทั้งหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆได้ขอเข้าศึกษา-ดูงานอยู่เป็นประจำ  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 70 คน และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 คณะผู้บริหารครูอาจารย์และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 170 คน จะมาศึกษา-ดูงาน ด้านการจัดการความรู้เช่นเดียวกัน  สำหรับความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะเรียนให้ทราบอีกครั้งครับ (โปรดอ่านรายงานได้จากบันทึกในบล็อก "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ครับ)

   ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
       7 ก.พ. 2549

ความตื่นตัวของหน่วยงาน สถานศึกษาในการจัดการความรู้
        คงจำกันได้นะครับว่าคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก สพท.นนทบุรี เขต 1 ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM กับทางโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 และเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี  จำนวน 130 ท่าน ก็จะมาพบกันอีกในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคณะครู ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้เตรียมพร้อมต้อนรับท่านในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  เอาไว้คราวหน้าผมจะเล่าให้ฟังต่อครับ

            ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
              9 พ.ค.2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (1)

jiraporn
IP: xxx.57.149.161
เขียนเมื่อ 
ได้เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มดีมากค่ะ  แล้วจะติดตามต่อไปนะคะ