จาก ๓ ผู้นำโลกมุสลิม
...........................
  • ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลมุหฺซิน อัตตุรกี เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League)
  • ดร.มุหัมมัด สัยยิด ฏ็อนฏอวีย์ (Dr.Muhammad Sayid Tantawy)ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (Grand Sheik of Al-Azhar)
  • ศาสตราจารย์ ดร.Ekmeleddin Ihsanoglu  เลขาธิการองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islam Conference-OIC)

ท่านใดสนใจหนังสือ "สารสันติภาพจาก ๓ ผู้นำโลกมุสลิม"

(พิมพ์ ๒ ภาษา ไทยและมลายู อักษรยาวี)

กรุณาส่งหนังสือพร้อมสอดแสตมป์มูลค่า ๕ บาท

พร้อมชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของท่าน พร้อมรหัสไปรษณีย์

ถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง

๑๓๕/๘ บ้านโสร่ง ม.๓ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐

 แล้วเราจะส่งหนังสือนี้ไปให้ท่านตามชื่อที่อยู่ของท่านครับ