การพัฒนามาตรฐาน/ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ตอน 3)

ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาจะต้องสะท้อนถึงภารกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
ในที่สุด KPIs ของ PULINET ใกล้คลอดแล้วคะ หลังจากผ่านกระบวนการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูลและ ผศ.ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ในฐานะคณะทำงานคนหนึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูง ทั้ง 4 ท่านช่วยให้กระบวนการพัฒนา KPIs มีความสมบูรณ์ มีหลายประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะซึ่งคณะทำงานรับไปพัฒนาและปรับปรุงต่อ โดยเฉพาะการเสนอให้เพิ่มตัวบ่งชี้วัดคุณภาพ ภาวะผู้นำของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ใดที่ตรงกับของ สมศ. ให้นำมาใช้ได้โดยไม่ต้องมาคิดเกณฑ์ใหม่เช่น เรื่องการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น สิ่งสำคัญที่ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นย้ำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  คือตัวบ่งชี้ที่พัฒนาจะต้องสะท้อนถึงภารกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง เช่นให้ตัดตัวบ่งชี้ด้าน การบริหารจัดการเครือข่ายออก เนื่องจากบางส่วนอาจจะเป็นภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2550 คณะทำงานแก้ไขครั้งสุดท้ายคะ หลังจากนั้นท่านประธานคณะทำงาน คือ อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์   จะไปนำเสนอในการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 25 ระหว่าง 14-16 พฤศจิกายน 2550 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วคอยพบกันนะคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดัชนีชี้วัดห้องสมุดมหาวิทยาลัยความเห็น (0)