ครอบครัวอบอุ่น           ผมได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรามาจิติ สสส. และ สกว. มีรายละเอียดบทคัดย่อดังนี้  อยากให้ท่านได้รวมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ครอบครัวอบอุ่น2. เพื่อศึกษาการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวอบอุ่น  3.  เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากกรณีศึกษา 1 ครอบครัวที่ได้รางวัลชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นระดับอำเภอเมืองเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 และได้สนทนากลุ่มทั้งหมด 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม   ผลการวิจัยปรากฏว่า                   1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ครอบครัวอบอุ่น ได้แก่   1)  มีรูปแบบครอบครัวที่ดี ได้แก่ มีจุดหมายในการสร้างครอบครัวร่วมกัน  รับฟังซึ่งกันและกัน สร้างครอบครัวร่วมกัน ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการจุนเจือครอบครัวอยู่ดีมีสุข และ เป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันที่ประกอบด้วยเครือญาติ เช่น ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ลูก และหลาน   2)   สมาชิกภายในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตน โดยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น เช่น ไม่ได้สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน พูดจาสุภาพ มีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งกายและจิตใจ  ทั้งการเงิน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ดูแลบุพการี และเชื่อว่าเมื่อเราทำความดีเราย่อมได้รับสิ่งที่ดีดี มีวิธีการประชุมปรึกษาในครอบครัว และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต   3)   มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้แก่ พ่อแม่เป็นกันเองกับลูก  มีการทำงานอดิเรกรวมกันกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่นไปเที่ยวทะเล  ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ ถางหญ้า  พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง เวลามีปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขรวมกัน   4)   ครอบครัวที่พึ่งพาตนเองได้ มีการวางแผนชีวิต สอนให้ลูกทุกคนทำงานตั้งแต่เล็ก โดยสอนวิธีการทำงานให้การศึกษาแก่ลูกทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนสอนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นสอนให้มีความขยันมีมานะอดทน ควรตามใจในทางที่ถูกที่ควรจากการได้มาและเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น และ  5 )   ครอบครัวมีเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม ช่วยเหลือสังคม  ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ  เป็นมิตรกับทุกๆคนมีการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่น 2. วิธีการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวอบอุ่น  ได้แก่  1)  พัฒนาทางด้านร่างกามี ดังนี้ ให้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  ดูแลบ้านให้บ้านมั่นคง แข็งแรง และสะอาด สอนและฝึกให้บุตรดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี   2)   พัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ  คือ  มีแสดงความรักโดยการสัมผัสและบอกรักตรง  3)   พัฒนาด้านสังคมและบุคลิกภาพ ได้แก่ การเป็นตัวอย่างที่ดี ฝึกมารยาทและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อบุตร เมื่อบุตรทำผิดมีวิธีการตักเตือน ลงโทษ ที่เหมาะสม เมื่อบุตรทำดีมีวิธีการเสริมแรง  มีวิธีการสอนเรื่องเพศในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม   สอนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน ความเกรงใจ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาท ความเป็นคนมีระเบียบ ความรับผิดชอบ และรอบคอบ  4)  พัฒนาด้านสติปัญญา ได้แก่ สอนให้บุตรริเริ่ม ทดลอง ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง กระตุ้นให้บุตรเป็นคนช่างสังเกต ช่างคุย ช่างถาม  สอนให้บุตรมีทักษะทางภาษา  สอนทักษะการทำงานตั้งแต่เด็ก  สอนให้เด็กเรียนรู้จากสื่อ โดยมีปฏิสัมพันธ์ขณะใช้สื่อ 3. แนวทางส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น   1)  ถ่ายทอดประสบการณ์ของครอบครัวอบอุ่นโดยตรงและผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง   2)  สร้างความตระหนักรู้สึกรับผิดชอบในสถาบันครอบครัว เช่นการจัดค่ายครอบครัวอบอุ่น การทำกิจกรรมรวมกันของครัวครัวแต่ละครอบครัว