การสร้างบทเรียนเพื่อใช้ฝึกทักษะการคิดโดยใช้ผังมโนทัศน์  ครูควรปรับแต่งเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับวิธีคิด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  ซึ่งในบันทึกนี้ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ดูได้จาก

 http://gotoknow.org/file/tasana/mindmapping.mht