จุดเริ่มของการเรียนรู้-การทำงานบูรณาการระบบคุณภาพ

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามพันธะสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข  เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ  เป็นเพียง 1 ในมีทั้งหมด 9 คณะ ได้กำหนด theme หลักคือ

1. ปีเริ่มต้นแห่งทศวรรษการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ   โดยมีประเด็นย่อย

1.1 พัฒนาโรงพยาบาล " บริการฉับไว ไร้ความแออัด"
 1.2  พัฒนาศักยภาพ "บริการใกล้บ้านใกล้ใจ" 
 1.3 การขยายระบบรับรองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทุกระดับ
 1.4 พัฒนาคุณภาพและราคายา

 1.5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 

มีหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและภายนอก เช่น สปสช. สสส. พรพ. สวรส. มาร่วมบูรณาการแผนงาน นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการทำงานร่วมกัน เรียนรู้งานและข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงาน พูดถึงงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวง mega project ที่ยังไม่แน่นอน อาจต้องรอกองทุนของท่านนายก  งบดำเนินงานของกรม ที่นับวันมีแต่ลดลง เรื่องคุณภาพได้มีการคุยกันถึงเรื่องพื้นฐานเรื่องคุณภาพของโรงพยาบาลดูแลสิ่งแวดล้อม กำจัดนำเสีย เตาเผาขยะ ที่เมื่อก่อนกระทรวงเร่งก่อสร้างให้กับ รพ.ทั้งหลาย ปัจจุบันการการดูแลสนับสนุนจากส่วนกลางเนื่องจากงานได้โอนให้กับกระทรวงอื่นไป กำลังเป็นปัญหากับชุมชน ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน , ระบบคุณภาพที่ทำมาจาก พรพ. และจากกระทรวงจะมีการวางบทบาทของแต่ละส่วนอย่างไรไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติ  

ประเด็นคุณภาพที่จะต้องมองออกไปจากภาครัฐ โดยเฉพาะภาคเอกชน และท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

การพัฒนาคุณภาพในบริบทที่กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจ ปฏิรูปกระทรวง

การสนับสนุนวิชาการและงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกกระทรวง เช่นสปสช. สสส.  สวรส.

การจัดตั้งคณะทำงานย่อยที่จะดูแลรับผิดชอบงานโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
  
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวรส.kmความเห็น (0)