แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10

          ผมได้รับเชิญจาก สศช. เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)  เรื่อง "แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10"  ในวันที่ 9 - 11 ก.พ.49   ซึ่งผมเข้าไม่ได้เพราะติดนัดหมดทั้ง 3 วัน   จึงคิดจะแสดงความคิดเห็นไว้ในบล็อกเพราะผู้จัดบอกว่าวัตถุประสงค์ของการจัด Focus Group ครั้งนี้ก็เพื่อ "ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ร่วมกับตัวแทนระดับผู้นำความคิดจากทุกภาคส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างลึกซึ้ง  เพื่อให้มีแนวคิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ   ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มดังกล่าว   จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 ต่อไป"

          เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10   ผมจึงเข้าเว็บไซต์ของ สศช.  www.nesdb.go.th และคลิกหัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)   ได้ข้อมูลโดยสังเขปพอที่ผมจะเสนอความเห็นในประเด็นที่ยังมีการพูดถึงกันน้อย   หรือมองข้ามกันไป   คือแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge - based Society) โดยเราไม่เอาอย่างฝรั่งที่คิดอยู่แค่ความรู้   เราจะไปถึงปัญญาที่เดียว   โดยที่มีวิธีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   เน้นที่ปัญญาปฏิบัติ   เน้นการส่งเสริมให้เกิดปัญญาจากการปฏิบัติ   นำไปสู่ปัญญาเพื่อการปฏิบัติ   เป็นปัญญาที่สร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติ   ซึ่งจะนำไปสู่ยุทธศาสตร์ทุนส่วนที่ 4 คือทุนทางปัญญาผ่านกลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทั้งแผ่นดิน   วิธีการดำเนินการมีอยู่ในเว็บไซต์ www.kmi.or.th,  หนังสือ การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ,  หนังสือ การจัดการความรู้  กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ  เสรีภาพ  และความสุข,  และบล็อก gotoknow.org

วิจารณ์  พานิช
 30 ม.ค.49