(27 ม.ค. 49) ไปร่วมประชุมคณะกรรมการ “วิทยาลัยการจัดการทางสังคม” (วจส.) (College of Social Management) รับฝังการนำเสนอ “ยุทธศาสตร์สังคมเรียนรู้” และแนวทางการดำเนินงานของ วจส. ในอนาคต
               ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “การจัดการทางสังคม” ว่า น่าจะครอบคลุมถึง
                    · การจัดการการดำเนินชีวิต
                    · การจัดการความเป็นองค์กร
                    · การจัดการความเป็นชุมชน
                    · การจัดการความเป็นเครือข่าย
                    · การจัดการความเป็นสังคม
                    · การจัดการความสัมพันธ์
                    · การจัดการความเป็นระบบ
                    · การจัดการความรู้และการเรียนรู้
               และอาจเรียก วจส. ว่าเป็น “วิทยาลัยไร้ห้องไร้กำแพง” ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มี “การจัดการทางสังคม” ของขบวนการชุมชน โดยขบวนการชุมชนเพื่อขบวนการชุมชนและเพื่อสังคมโดยรวม


ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
28 ม.ค. 49