การสานเสวนา

Citizen's dialogue
เมื่อกลางเดือนมกราคมนี้  ท่านศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์  ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  มาพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการ EWEC ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์นี้  อาจารย์ได้มอบหนังสือ คู่มือการสานเสวนา (Citizen's Dialogue) ซึ่งน่าสนใจมาก ในการจัดเวทีสาธารณะเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ โดยวิธีการสานเสวนานั้นเชื่อว่า คนอื่น ก็มีบางส่วนของคำตอบ  จึงพร้อมร่วมมือและพิจารณาหาส่งร่วมกัน  รวมทั้งตรวจสอบและอภิปราย มุมมอง ความคิดเห็นของทุกๆ ฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงความคิดเห็นของตน  และค้นพบโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย  ซึ่งอาจารย์ได้ทดลองมาแล้วในแต่ละภูมิภาค  ในหัวข้อ " สันติวิถีของคนไทยที่เราต้องการ: ระบบการเมืองที่พึงปรารถนาในอีก 10 ปี ข้างหน้า"  น่าสนใจมาก และคิดว่าสามารถปรับใช้ได้กับหลายหน่วยงานที่ต้องอาศัยความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)