การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ... ทำอย่างไรจะให้สิ่งที่ดี ...คุณภาพชีวิตที่ดี..เกิดขึ้นได้ทั่วประเทศ

ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวว่า "ยุทธศาสตร์ที่เราต้องใช้คือ ยุทธศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้ตีฝ่าวงล้อมพม่าเมื่อครั้งล้อมกรุงศรีอยุธยา สำคัญคือต้องรู้จุดอ่อน รู้ว่าจุดไหนควรจะใช้เป็นจุดเริ่มต้น"

วันนี้ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติมีการประชุมเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน

โดยมีผู้ที่ทำงานในด้านนี้มาพูดคุยกันมากมายหลายท่าน ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา พญ.นิตยา คชภักดี จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คุณเรืองศักดิ์ จากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และอีกหลายๆ ท่าน

สิ่งที่นำเสนอในเวทีสรุปได้คือการทำงานต้องอาศัยพลังของผู้หญิง พลังของแม่ที่รักลูกในการขับเคลื่อนนโยบาย การเปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางสื่อสารสาธารณะ  ซึ่งทางที่ประชุมก็คงจะดำเนินการนัดประชุม core team เพื่อร่วมกันวางแผนและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งวางแผนจะนำเสนอในเวทีนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชนในอีก 6 เดือนข้างหน้า

คงจะเป็นการเริ่มเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป ก็จะมีการเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มากขึ้น ขยายผล..ขยายวง...คิดว่าไม่นาน สังคมคงจะเกิดสิ่งดีๆ ที่เราทุกคนต่างตระหนักและอยากให้สังคมไทย มีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เข้มแข็ง และมีความสุข

Theme หนึ่งในการทำงานที่น่าสนใจ ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ได้กล่าวไว้ก่อนปิดการประชุมว่า เด็กไทยรุ่นใหม่.. ฉลาด ..เก่ง.. ดี... มีความสุข